Besluit van 12 december 2011, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 30 november 2011 houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en enige andere besluiten in verband met de aanwijzing van nationale beoordelingsmethoden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en enige andere onderwerpen, en artikel I, onderdeel P, van het Besluit van 8 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van EU-regelgeving voor het op de markt brengen en een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Stb. 2011, 377)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 december 2011, kenmerk 246495, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VIII van het Besluit van 30 november 2011 houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en enige andere besluiten in verband met de aanwijzing van nationale beoordelingsmethoden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en enige andere onderwerpen, en op artikel II van het Besluit van 8 juli 2011, houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van EU-regelgeving voor het op de markt brengen en een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Stb. 2011, 377);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het Besluit van 30 november 2011 houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en enige andere besluiten in verband met de aanwijzing van nationale beoordelingsmethoden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en enige andere onderwerpen (Stb. 2011, 594) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen V, onderdelen A tot en met H, en VI die in werking treden met ingang van 15 december 2011, en met uitzondering van artikel V, onderdeel I, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2012 nadat artikel VII van het Besluit van 7 september 2009 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige Warenwetbesluiten in verband met de herziening van het stelsel van certificatie (Stb. 2009, 395) in werking is getreden.

Artikel 2

Artikel I, onderdeel P, van het Besluit van 8 juli 2011 houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van EU-regelgeving voor het op de markt brengen en een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Stb. 2011, 377) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3

Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 15 december 2011, treden de in artikel 1 bedoelde onderdelen A tot en met H van artikel V, alsmede artikel VI van het Besluit van 30 november 2011 houdende wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden en enige andere besluiten in verband met de aanwijzing van nationale beoordelingsmethoden voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en enige andere onderwerpen in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 2011

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Uitgegeven de vijftiende december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven