Besluit van 22 september 1997, houdende wijziging van het Inkomstenbesluit militairen en het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 14 juli 1997, nr. P/97004402;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931;

De Raad van State gehoord (advies van 27 augustus 1997, nr. W07.97.0441);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 15 september 1997, nr. P/97005853;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Inkomstenbesluit militairen 1 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «die naar het oordeel van de commandant naar behoren functioneert,»;

2. Het derde lid wordt vervangen door:

 • 3. Indien de militair niet naar behoren functioneert kan de bevelhebber een vermeerdering van de diensttijd achterwege laten.

B. Artikel 14, eerste lid, komt als volgt te luiden:

 • 1. De militair met aanspraak op salaris heeft aanspraak op een vakantie-uitkering ten bedrage van 8 procent van de door hem genoten bezoldiging, in voorkomend geval vermeerderd met:

  • a. de toelage officieren-arts, -tandarts, of -apotheker, zodra deze laatstelijk gedurende vijf jaren onafgebroken is genoten;

  • b. de brevettoelage voor het vervullen van een eerste partij bij de marinierskapel der Koninklijke marine;

  • c. de brevettoelage voor het vervullen van een solistenpartij bij de marinierskapel der Koninklijke marine;

  • d. de vliegtoelage of de garantievliegtoelage;

  • e. de toelage woninghuur Koninklijke marechaussee;

  • f. het emolument van kleermakers, schoenmakers en barbiers der zeemacht, bedoeld in artikel 2, onder II, onderdeel a, van het Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet.

C. In artikel 14, eerste lid, worden de onderdelen a tot en met f geletterd b tot en met g en een nieuw onderdeel a ingevoegd luidende:

 • a. de waarnemingstoelage;

D. In artikel 16, eerste lid, onder a, vervalt «het waarnemen van een functie,».

ARTIKEL II

Het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie 2 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «met inachtneming van de aard en het niveau van zijn functie» vervangen door: met inachtneming van de zwaarte van zijn functie;

2. Het derde lid wordt vervangen door:

 • 3. De zwaarte van de functie wordt bepaald binnen de in de bijlage B van dit besluit aangegeven indelingsstructuur, met inachtneming van het door Onze Minister vastgestelde normeringsstelsel.

3. De bijlage B, bedoeld in artikel 5, derde lid, wordt vervangen door de bijlage B welke is opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage.

B. In artikel 6, eerste lid, wordt «de bepaling van aard en niveau van zijn functie» vervangen door: de bepaling van de zwaarte van zijn functie.

ARTIKEL III

 • 1. De functies die zijn ingedeeld in Hoofdgroep IV, niveaugroep IVa, schaal 6, respectievelijk niveaugroep IVb, schaal 7, van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit, worden ingedeeld in Hoofdgroep III, niveaugroep IIIb, schaal 6, respectievelijk niveaugroep IIIc, schaal 7, van de ingevolge artikel II, onder A, derde lid, bij dit besluit behorende bijlage B.

 • 2. De functies die zijn ingedeeld in Hoofdgroep IV, niveaugroep IVc, schaal 8 tot en met niveaugroep IVg, schaal 12, van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit, worden ingedeeld in onderscheidenlijk Hoofdgroep IV, niveaugroep IVa, schaal 8 tot en met niveaugroep IVe, schaal 12, van de ingevolge artikel II, onder A, derde lid, bij dit besluit behorende bijlage B.

 • 3. De functies die zijn ingedeeld in Hoofdgroep VI, niveaugroep VIb, schaal 16, van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit, worden ingedeeld in Hoofdgroep VI, niveaugroep VId, schaal 16, van de ingevolge artikel II, onder A, derde lid, bij dit besluit behorende bijlage B.

 • 4. De nadere indeling van de functies die zijn ingedeeld in hoofdgroep V, niveaugroep Vd, schaal 13, niveaugroep Ve, schaal 14, en in hoofdgroep VI, niveaugroep VIa, schaal 15 van de bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, zoals die bijlage luidde op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit, vindt zo spoedig mogelijk plaats doch uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit.

ARTIKEL IV

 • 1. Dit besluit verplicht er niet toe voor de ambtenaar voor wie reeds een salarisschaal is vastgesteld, opnieuw een salarisschaal vast te stellen. Een voor de inwerkingtreding van dit besluit aangevangen procedure om te komen tot de vaststelling van de salarisschaal kan met inachtneming van de op de dag vóór die van inwerkingtreding van dit besluit geldende tekst van artikel 5 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie worden voltooid.

 • 2. Voor zover toepassing van het op grond van artikel II gewijzigde artikel 5 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie niet kan plaatsvinden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit, zal dit plaatsvinden met ingang van een latere datum, doch uiterlijk twee jaar na die inwerkingtreding. Gedurende die periode kan de vaststelling van de salarisschaal nog plaatsvinden met inachtneming van de op de dag vóór die van de inwerkingtreding van dit besluit geldende tekst van artikel 5 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie. Een gedurende die periode aangevangen procedure om te komen tot de vaststelling van de salarisschaal kan eveneens met inachtneming van de op de dag vóór die van de inwerkingtreding van dit besluit geldende tekst van artikel 5 van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie worden voltooid.

ARTIKEL V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug voor wat betreft:

 • a. artikel I, onderdelen B en D, tot en met 1 januari 1996;

 • b. artikel I, onderdeel C, tot en met 1 april 1996;

 • c. artikel II, artikel III, eerste tot en met derde lid, en artikel IV, tot en met 1 januari 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

’s-Gravenhage, 22 september 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling

Uitgegeven de eenentwintigste oktober 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage behorende bij artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie

BIJLAGE B (BBAD, artikel 5, derde lid)

van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie

bevattende de indelingsstructuur (hoofd-en niveaugroepen) waarbinnen de zwaarte van de functies wordt bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren

HOOFDGROEP I (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep Ia

Niveaugroep Ib

Niveaugroep Ic

 

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

 
 

 

U 15

3405

 
 

 

U 13

3313

 
 

U 13

3120

U 11

3217

 

U 12

2829

U 11

3019

6

3120

 

U 10

2755

U 9

2916

5

3019

 

U 8

2696

4

2829

4

2916

 

3

2640

3

2755

3

2755

 

2

2592

2

2640

2

2640

 

1

2486

1

2541

1

2541

 

0

2381

0

2433

0

2486

 

J 21

2143

J 21

2190

J 21

2237

 

J 20

1905

J 20

1946

J 20

1989

 

J 19

1667

J 19

1703

J 19

1740

 

J 18

1429

J 18

1460

J 18

1492

 

J 17

1191

J 17

1217

J 17

1243

 

J 16

1191

J 16

1217

J 16

1243

 

J 15

1191

J 15

1217

 

 
HOOFDGROEP II (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep IIa

Niveaugroep IIb

Niveaugroep IIc

Niveaugroep IId

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

Schaal 6

 

U 16

3590

U 15

3775

10

3955

U 15

3405

U 14

3499

U 13

3680

9

3866

U 13

3313

U 12

3405

8

3590

8

3775

U 11

3217

7

3313

7

3499

7

3680

6

3120

6

3217

6

3405

6

3590

5

3019

5

3120

5

3313

5

3499

4

2916

4

3019

4

3217

4

3405

3

2755

3

2829

3

3120

3

3313

2

2640

2

2696

2

2916

2

3120

1

2541

1

2592

1

2755

1

2916

0

2486

0

2541

0

2640

0

2829

J 21

2237

J 21

2287

J 21

2376

 

J 20

1989

J 20

2033

J 20

2112

 

J 19

1740

J 19

1779

J 19

1848

 

J 18

1492

J 18

1525

J 18

1584

 

J 17

1243

J 17

1271

J 17

1320

 

J 16

1243

J 16

1271

 

 

HOOFDGROEP III (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep IIIa

Niveaugroep IIIb

Niveaugroep IIIc

 

Schaal 5

Schaal 6

Schaal 7

 

U 15

3775

10

3955

10

4362

 

U 13

3680

9

3866

9

4248

 

8

3590

8

3775

8

4147

 

7

3499

7

3680

7

4050

 

6

3405

6

3590

6

3955

 

5

3313

5

3499

5

3866

 

4

3217

4

3405

4

3775

 

3

3120

3

3313

3

3680

 

2

2916

2

3120

2

3499

 

1

2755

1

2916

1

3313

 

0

2640

0

2829

0

3217

 

J 21

2376

 

 

 

J 20

2112

 

 

 

J 19

1848

 

 

 

J 18

1584

 

 

 

J 17

1320

 

 

 
HOOFDGROEP III (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep IIId

Niveaugroep IIIe

 

Schaal 8

Schaal 9

 

10

4941

 

 

9

4854

 

 

8

4759

8

5591

 

7

4657

7

5408

 

6

4558

6

5207

 

5

4468

5

5029

 

4

4362

4

4854

 

3

4248

3

4657

 

2

4050

2

4468

 

1

3866

1

4248

 

0

3680

0

4050

 
HOOFDGROEP IV (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep IVa

Niveaugroep IVb

Niveaugroep IVc

 

Schaal 8

Schaal 9

Schaal 10

 
 

 

12

6130

 
 

 

11

5939

 

10

4941

 

10

5767

 

9

4854

 

9

5591

 

8

4759

8

5591

8

5408

 

7

4657

7

5408

7

5207

 

6

4558

6

5207

6

5029

 

5

4468

5

5029

5

4854

 

4

4362

4

4854

4

4657

 

3

4248

3

4657

3

4468

 

2

4050

2

4468

2

4248

 

1

3866

1

4248

1

4050

 

0

3680

0

4050

0

3866

 
HOOFDGROEP IV (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep IVd

Niveaugroep IVe

 

Schaal 11

Schaal 12

 

11

7167

 

 

10

7070

10

8169

 

9

6889

9

8053

 

8

6702

8

7818

 

7

6514

7

7630

 

6

6327

6

7449

 

5

6130

5

7261

 

4

5939

4

7070

 

3

5767

3

6889

 

2

5591

2

6702

 

1

5408

1

6514

 

0

5207

0

6327

 
HOOFDGROEP V (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep Va

Niveaugroep Vb

Niveaugroep Vc

 

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

 

12

6130

 

 

 

11

5939

11

7167

 

 

10

5767

10

7070

10

8169

 

9

5591

9

6889

9

8053

 

8

5408

8

6702

8

7818

 

7

5207

7

6514

7

7630

 

6

5029

6

6327

6

7449

 

5

4854

5

6130

5

7261

 

4

4657

4

5939

4

7070

 

3

4468

3

5767

3

6889

 

2

4248

2

5591

2

6702

 

1

4050

1

5408

1

6514

 

0

3866

0

5207

0

6327

 
HOOFDGROEP V (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep Vd

Niveaugroep Ve

Niveaugroep Vf

 

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

 
 

9

9758

9

10733

 

8

8871

8

9496

8

10398

 

7

8758

7

9241

7

10073

 

6

8522

6

8993

6

9758

 

5

8287

5

8758

5

9496

 

4

8053

4

8522

4

9241

 

3

7818

3

8287

3

8993

 

2

7630

2

8053

2

8758

 

1

7449

1

7818

1

8522

 

0

7261

0

7630

0

8287

 
HOOFDGROEP VI (maandbedragen in guldens)

Niveaugroep Via

Niveaugroep VIb

Niveaugroep VIc

Niveaugroep VId

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

Schaal 16

 

9

9758

9

10733

9

11806

8

8871

8

9496

8

10398

8

11437

7

8758

7

9241

7

10073

7

11080

6

8522

6

8993

6

9758

6

10733

5

8287

5

8758

5

9496

5

10398

4

8053

4

8522

4

9241

4

10073

3

7818

3

8287

3

8993

3

9758

2

7630

2

8053

2

8758

2

9496

1

7449

1

7818

1

8522

1

9241

0

7261

0

7630

0

8287

0

8993

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

In de vergadering van de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid van 5 november 1996 is overeenstemming bereikt over het door Defensie ontwikkelde functiewaarderingssysteem Fuwadef. Het systeem Fuwadef is opgebouwd uit twee modules, te weten het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelde Fuwasys voor burgerfuncties en het door Defensie als afgeleide daarvan ontwikkelde Fuwamil voor militaire functies.

In dit besluit wordt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie (BBAD) gewijzigd in verband met de invoering van het vernieuwde functiewaarderingssysteem. De tot nu toe gehanteerde zinsneden «aard en niveau» en «karakteristieken en functietyperingen» zijn gestoeld op de sinds 1984 bij de (rijks)overheid in gebruik zijnde functiewaarderingsmethodiek van beredeneerde vergelijking. De wijzigingen zijn noodzakelijk omdat niet langer wordt vastgehouden aan de eis dat elk departement hetzelfde functiewaarderingssysteem moet toepassen. Om die reden is gekozen voor de meer algemene termen «zwaarte van de functie» en «normeringsstelsel» welke in principe aansluiten bij elk te hanteren functiewaarderingssysteem, waaronder het nieuwe systeem Fuwasys van de sector Rijk.

Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal redactionele wijzigingen aan te brengen in het per 1 januari 1996 in werking getreden Inkomstenbesluit militairen (IBM).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdeel A

De jaarlijkse vermeerdering van de diensttijd met één jaar is de hoofdregel in het grondpatroon van de ontwikkeling van het inkomen van de militair, waarop door de commandant als bevoegde autoriteit geen afzonderlijke actie behoeft te worden genomen.

Daarnaast is het sedert 1 mei 1992 wel mogelijk deze «automatische» periodieke vermeerdering van de diensttijd – en daarmee salarisverhoging – achterwege te laten, terwijl anderzijds de diensttijd met meer dan één jaar kan worden vermeerderd op grond van individuele verschillen in functioneren van militairen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat deze instrumenten uitsluitend worden toegepast indien gedurende een langere periode in de praktijk blijk is gegeven van bestendigheid in het functioneren van de militair, aangezien zowel het achterwege laten van de periodieke vermeerdering van de diensttijd als de toekenning van een extra periodiek meerdere jaren kan doorwerken in het inkomen van de militair. Om die reden is er voor gekozen om de bevelhebbers, zowel bij het toekennen van een extra periodiek als het achterwege laten van de periodieke verhoging van de diensttijd, als bevoegd gezag aan te wijzen. De redactie van artikel 8, eerste en derde lid, is overeenkomstig het bovenstaande aangepast.

Artikel I, onderdelen B en C

In artikel 14, eerste lid, van het IBM wordt voor het vaststellen van de inkomsten, die in voorkomend geval mede deel uitmaken van de berekeningsbasis voor de vakantie-uitkering, verwezen naar artikel 2, onder I, van het Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet. Als gevolg van deze verwijzing zou met name de eindejaarsuitkering onbedoeld deel gaan uitmaken van deze berekeningsbasis. De eindejaarsuitkering behoort weliswaar tot het ambtelijk inkomen waarover pensioenbijdrage is verschuldigd, echter wordt niet gerekend tot de bezoldiging. Dit laatste houdt onder meer in dat de eindejaarsuitkering geen onderdeel vormt van de berekeningsbasis voor de vakantieuitkering. Met de wijziging van het onderhavige artikel is er voor gekozen om de inkomstenbestanddelen die onderscheidenlijk met ingang van 1 januari 1996 en 1 april 1996 deel uitmaken van de berekeningsbasis voor de vakantie-uitkering wederom afzonderlijk te benoemen. Aangezien in het salarissysteem voor militairen bij de berekening en uitbetaling van de vakantie-uitkering vanaf 1 januari 1996 rekening is gehouden met deze wijziging, heeft de aanpassing geen materiële gevolgen voor de militairen.

Artikel I, onderdeel D

De redactie van artikel 16, eerste lid, onder a, wordt gewijzigd omdat in artikel 11 van het Inkomstenbesluit militairen de aanspraak op een toelage in verband met het waarnemen van een functie reeds is vastgelegd.

Artikel II

In dit artikel wordt het begrip «aard en niveau van de functie» vervangen door het bij functiewaardering reeds gangbare begrip «zwaarte van de functie», en wordt de aanduiding «karakteristieken en functietyperingen» vervangen door de meer omvattende aanduiding «normeringsstelsel». De aanduiding «binnen het in de bijlage B van dit besluit aangegeven kader» wordt vervangen door: binnen de in bijlage B van dit besluit aangegeven indelingsstructuur.

Voorts wordt in dit artikel onder A, derde lid, de in bijlage B van het BBAD neergelegde indelingsstructuur gewijzigd in verband met de wijziging van de aan de functiewaardering ten grondslag liggende algemene karakteristieken. Deze wijziging heeft geen materiële gevolgen voor de ambtenaren omdat de salarisschalen waarin de functies zijn ingedeeld niet wijzigen, maar ook omdat de ambtenaar zijn salarisschaal behoudt.

Artikel III, eerste lid

Voor de meeste functies die thans zijn ingedeeld in de hoofdgroepen IV tot en met VI wijzigt de aanduiding van de niveaugroep. In de meeste gevallen is daarbij niet opnieuw functiewaardering noodzakelijk. Daarnaast wijzigt in een aantal gevallen de hoofdgroep. Het betreft hier in de eerste plaats de functies die thans zijn ingedeeld in de in hoofdgroep IV voorkomende salarisschalen 6 en 7. Na de wijziging komen deze salarisschalen niet meer voor in hoofdgroep IV, doch slechts nog in hoofdgroep III. Artikel III, eerste lid, regelt deze nieuwe indeling.

Artikel III, tweede lid

Door het schrappen in hoofdgroep IV van de schalen 6 en 7 (niveaugroepen IVa en IVb) schuiven de overige in hoofdgroep IV voorkomende schalen 8 tot en met 12 twee plaatsen op (van niveaugroep IVc tot en met IVg naar IVa tot en met IVe). Dit wordt geregeld in het tweede lid van artikel III.

Artikel III, derde lid

Aan hoofdgroep VI worden aan het begin twee niveaugroepen (schalen 13 en 14) toegevoegd, waardoor de daarin reeds ingedeelde schalen twee posities opschuiven. Dit betreft naast salarisschaal 15, welke in de nieuwe situatie zowel in hoofdgroep V als in hoofdgroep VI kan worden ingedeeld, schaal 16. De herziene indeling van schaal 16 wordt geregeld in artikel III, derde lid.

Artikel III, vierde lid

In de nieuwe indelingsstructuur zullen de salarisschalen 13 en 14 niet meer uitsluitend in hoofdgroep V, maar ook in hoofdgroep VI voorkomen, terwijl schaal 15 in de nieuwe situatie voorkomt in de hoofdgroepen V en VI. Ten aanzien van de functies die in de salarisschalen 13, 14 en 15 zijn ingedeeld, zal derhalve na de wijziging van de indelingsstructuur wèl door het bevoegde gezag op basis van functiewaardering – een nieuwe beslissing moeten worden genomen over de indeling in hoofd- en niveaugroep. In artikel III, vierde lid, is bepaald dat dit binnen twee jaar dient te geschieden. Bij de nieuwe beslissingen gaat het met name om de hoofdgroepindeling, waarbij naar verwachting de aan de functie verbonden geldende salarisschaal bij gelijk gebleven functie-inhoud geen wijziging zal ondergaan.

In de meeste gevallen zal sprake zijn van indeling in dezelfde hoofdgroep als de huidige of in een hogere, terwijl in een relatief klein aantal gevallen sprake zal zijn van indeling in een lagere hoofdgroep. Ook in dit laatste geval zal zich geen wijziging van de salarisschaal voordoen. Naar aanleiding van zo’n beslissing kan de ambtenaar de bezwarenprocedure volgen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het BBAD.

Artikel IV, eerste lid

Om te voorkomen dat op grond van het gewijzigde artikel 5, derde lid, van het BBAD alle functies opnieuw zouden moeten worden gewaardeerd aan de hand van het nieuwe normeringsstelsel, is artikel IV, eerste lid, opgenomen. De tweede volzin van dit artikel biedt aan het bevoegde gezag de mogelijkheid lopende (her)waarderingen te voltooien zonder dat de lopende procedure moet worden afgebroken om op basis van het nieuwe normeringstelsel opnieuw te worden aangevangen.

Artikel IV, tweede lid

Niet overal zal direct met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit het nieuwe normeringsstelsel kunnen worden gebruikt, omdat in de praktijk veelal rekening moet worden gehouden met een implementatietermijn. In het tweede lid van artikel IV wordt deze termijn gesteld op ten hoogste twee jaar.

Artikel V, onder c

In dit onderdeel wordt aan de maatregelen in de artikelen II, III, eerste tot en met derde lid en IV, terugwerkende kracht verleend tot en met 1 januari 1997 aangezien deze invoeringsdatum in het georganiseerd overleg sector Defensie is overeengekomen. De desbetreffende maatregelen houden geen negatieve wijziging van arbeidsvoorwaarden in.

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling


XNoot
1

Stb. 1996, 27, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 juni 1997, Stb. 339.

XNoot
2

Stb. 1993, 345, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 9 december 1996, Stb. 606.

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven