Vragen van de leden Inge van Dijk en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het uitzonderen van sportbeoefening bij mogelijke toekomstige coronamaatregelen (ingezonden 12 april 2022).

Vraag 1

Klopt het dat met de voorgenomen zesde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 scholen, kinderopvang en contactberoepen uitgesloten worden van mogelijke toekomstige coronamaatregelen, maar dat beperkingen in sportbeoefening hiervan niet worden uitgesloten?1

Vraag 2

Herinnert u zich de aangenomen motie Van den Berg c.s. over onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen toegevoegd kunnen worden aan de lijst van essentiële sectoren? En herinnert u uw reactie op deze motie, waarin u erkent dat sport en bewegen van groot belang is voor de mentale en fysieke gezondheid en het welzijn van mensen?23

Vraag 3

Kunt u aangeven op basis van welke artikelen uit hoofdstuk V van de Wet publieke gezondheid in de afgelopen jaren maatregelen met betrekking tot sportbeoefening zijn genomen?

Vraag 4

In hoeverre onderschrijft u de routekaart die door de sportsector is opgesteld, waarbij in alle door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) geschetste scenario’s sportbeoefening mogelijk blijft?4

Vraag 5

Bent u bereid in het definitieve koninklijk besluit met betrekking tot de zesde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 ervoor te zorgen dat de wettelijke grondslagen voor mogelijke toekomstige beperkingen aan sportbeoefening komen te vervallen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Op welke wijze gaat u in de langetermijnvisie uitvoering geven aan de aangenomen motie Van den Berg c.s. over een gezondheidscampagne met focus op sport en bewegen als onderdeel van een middellangetermijnvisie?5

Vraag 7

Kunt u deze vragen beantwoorden voordat u het definitieve koninklijk besluit met betrekking tot de zesde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 begin mei 2022 naar de Kamer stuurt?


X Noot
1

NU.nl, 8 april 2022 «Scholen, kappers en kinderopvang na 1 juni niet meer «zomaar» dicht door corona» (Scholen, kappers en kinderopvang na 1 juni niet meer «zomaar» dicht door corona | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl).

X Noot
2

Kamerstuk 25 295, nr. 1681.

X Noot
3

Kamerstuk 25 295, nr. 1718.

X Noot
4

NOC*NSF, 14 januari 2022, «Sport en corona» (https://nocnsf.nl/media/5280/routekaart-corona-en-sport-v14012022.pdf).

X Noot
5

Kamerstuk 25 295, nr. 1742.

Naar boven