Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Justitie over pseudorechtspraak (ingezonden 22 juni 2010).

Vraag 1

Herinnert u zich de antwoorden op de Kamervragen over een pseudorechtbank?1

Vraag 2

Zijn de afspraken die gemaakt zijn in het overleg tussen uw ministerie, de Raad voor de rechtspraak en e-Court over de door e-Court te hanteren terminologie, te weten dat e-Court de begrippen «rechtbank», «rechter» en «vonnis» niet langer zal gebruiken, door partijen op schrift gesteld?2 Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Wat is uw reactie op het artikel waarin e-Court de termen «rechtbank», «rechter» en «vonnis» onverminderd gebruikt en aangeeft dat daar juridisch niets mee mis is?3

Vraag 4

Gelden de gemaakte afspraken over de hantering van de terminologie nog onverkort en gaat u betrokken partijen hier aan houden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?


XNoot
1

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1455.

XNoot
2

Persbericht Raad voor de Rechtspraak d.d. 24 maart 2010.

XNoot
3

De Pers, 21 juni 2010: «Rechtspraak via het internet».

Naar boven