Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

1455

Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Justitie over een pseudorechtbank. (Ingezonden 12 januari 2010)

1

Wat is uw reactie op de start van E-Court dat wordt gepresenteerd als internetrechtbank?1

2

Is het waar dat het een particulier initiatief betreft waarbij het feitelijk gaat om een vorm van vrijwillige bindende geschillenbeslechting waarvoor ten onrechte de term «rechtbank», wordt gebruikt? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om het gebruik van deze term tegen te gaan?

3

Deelt u de mening dat het gebruik van de aanduidingen «rechtbank», «rechter» en «vonnis» voor verwarring kan zorgen bij burgers omdat zij kunnen menen dat het een met rechtspraak belaste overheidsinstantie betreft? Zo ja, wat gaat u ondernemen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

4

Acht u het wenselijk dat rechters zich als pseudorechter in laten huren? Zo nee, welke maatregelen gaat u nemen? Zo ja, waarop baseert u uw mening?

5

Bent u bereid deze vragen op zo kort mogelijk termijn te beantwoorden?

Antwoord

Antwoord van minister Hirsch Ballin (Justitie) (ontvangen 3 februari 2010) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1408

1 t/m 3

E-Court is een particulier initiatief dat het best te vergelijken is met het bindend advies, zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW).

De wijze waarop E-Court zich in de media en op zijn website presenteert kan aanleiding geven tot verwarring. Over dit punt en over de positie van E-court in het algemeen, zal mijn ministerie binnenkort een gesprek voeren met de initiatiefneemster van E-Court. Aan dit gesprek zal ook de Raad voor de rechtspraak deelnemen.

4

De vraag of het wenselijk is dat rechters een nevenfunctie bij de Stichting E-Court vervullen, bespreek ik op korte termijn met de Raad voor de rechtspraak. Daarbij zal de inzet zijn, onduidelijkheid over de status van het E-Court uit te sluiten.

5

Ja.


XNoot
1

 De Telegraaf, 11 januari 2010: «Internetrechtbank van start».

Naar boven