35 540 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven Belasting- en Invorderingsrente (BIR) en steunmaatregelen voor medeoverheden)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 28 augustus 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX), voor het jaar 2020.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 oktober, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 oktober 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake de verlenging verlaagde tarieven BIR en steunmaatregelen voor medeoverheden) (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begrotingen1

Mutatie 7e ISB 2020

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

                     
 

TOTAAL

18.277.138

7.903.361

161.962.988

25.699.275

3.403.907

– 589.010

– 3.000

– 3.000

– 326.275

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Belastingen

2.864.839

2.944.639

156.369.310

317.481

294.663

– 1.273.518

– 3.000

– 3.000

– 326.275

2

Financiële markten

26.608

26.608

9.155

11.294

11.294

– 250

     

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

143.836

442.176

1.816.656

3.165.500

1.005.500

167.227

     

4

Internationale financiële betrekkingen

912.681

103.694

52.804

9.776.116

263.566

– 7.455

     

5

Exportkredietkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.015.244

77.244

235.954

12.140.244

1.540.244

520.244

     

6

Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.426.667

3.426.667

3.886

3.886

3.886

     

9

Douane

440.852

440.852

605

– 10.087

– 10.087

0

     
                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

8

Apparaat kerndepartement

266.049

266.049

51.837

9.436

9.436

856

     

10

Nog onverdeeld

180.362

175.432

0

285.405

285.405

0

     
X Noot
1

Kamerstukken II 2019–2020, 35 412, nr. 1, II 2019–2020, 35 433, nr. 1 en II 2019–2020, 35 450, nr. 1, II 2019–2020, 35 466, nr. 1, II 2019–2020, 35 485, nr. 1, II 2019–2020 35 492, nr. 1, II 2019–2020, 35 505, nr. 1.

Naar boven