35 466 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX), voor het jaar 2020.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie 2.0 en COVID-19 crisismaatregel SURE) (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begrotingen1

Mutatie 3e ISB 2020

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

18.277.138

7.903.361

161.962.988

14.857.176

2.147.631

135.763

5.696.000

– 4.000

– 221.000

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Belastingen

2.864.839

2.944.639

156.369.310

321.481

298.663

– 526.518

– 4.000

– 4.000

– 221.000

2

Financiële markten

26.608

26.608

9.155

11.294

11.294

– 250

     

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

143.836

442.176

1.816.656

5.500

5.500

145.000

     

4

Internationale financiële betrekkingen

912.681

103.694

52.804

2.090.017

3.290

– 7.455

5.700.000

   

5

Exportkredietkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.015.244

77.244

235.954

12.140.244

1.540.244

520.244

     

6

Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.426.667

3.426.667

3.886

3.886

3.886

     

9

Douane

440.852

440.852

605

– 10.087

– 10.087

0

     
                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

8

Apparaat kerndepartement

266.049

266.049

51.837

9.436

9.436

856

     

10

Nog onverdeeld

180.362

175.432

0

285.405

285.405

0

     
X Noot
1

Kamerstukken II 2019–2020, 35 412, nr. 1, II 2019–2020, 35 433, nr. 1 en II 2019–2020, 35 450, nr. 1

Naar boven