35 492 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB- pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX), voor het jaar 2020.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juli 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juli, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juli 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake COVID-19 crisismaatregelen ophoging IMF-middelen PRGT en EIB – pan-Europees garantiefonds, bijstelling IMF-middelen) (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begrotingen1

Mutatie 5e ISB 2020

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

18.277.138

7.903.361

161.962.988

20.617.974

2.143.631

– 611.237

1.921.301

260.276

 
                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Belastingen

2.864.839

2.944.639

156.369.310

317.481

294.663

– 1.273.518

     

2

Financiële markten

26.608

26.608

9.155

11.294

11.294

– 250

     

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

143.836

442.176

1.816.656

5.500

5.500

145.000

     

4

Internationale financiële betrekkingen

912.681

103.694

52.804

7.854.815

3.290

– 7.455

1.921.301

260.276

 

5

Exportkredietkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.015.244

77.244

235.954

12.140.244

1.540.244

520.244

     

6

Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.426.667

3.426.667

3.886

3.886

3.886

     

9

Douane

440.852

440.852

605

– 10.087

– 10.087

0

     
                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

8

Apparaat kerndepartement

266.049

266.049

51.837

9.436

9.436

856

     

10

Nog onverdeeld

180.362

175.432

0

285.405

285.405

0

     
X Noot
1

Kamerstukken II 2019–2020, 35 412, nr. 1, II 2019–2020, 35 433, nr. 1 en II 2019–2020, 35 450, nr. 1, II 2019–2020, 35 466, nr. 1

Naar boven