35 412 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 18 maart 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX), voor het jaar 2020.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 18 maart 2020. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 18 maart, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 18 maart 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden

Gegeven

De Minister van Financiën,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie) (Bedragen x € 1.000)

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (incl. NvW) 2020

Mutatie ISB 2020

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

18.277.138

7.903.361

161.962.988

– 18.000

– 18.000

– 165.000

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Belastingen

2.864.839

2.944.639

156.369.310

– 18.000

– 18.000

– 165.000

2

Financiële markten

26.608

26.608

9.155

     

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

143.836

442.176

1.816.656

     

4

Internationale financiële betrekkingen

912.681

103.694

52.804

     

5

Exportkredietkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.015.244

77.244

235.954

     

6

Btw-compensatiefonds

3.426.667

3.426.667

3.426.667

     

9

Douane

440.852

440.852

605

     
               
 

Niet-beleidsartikelen

           

8

Centraal apparaat

266.049

266.049

51.837

     

10

Nominaal en onvoorzien

180.362

175.432

0

     
Naar boven