35 510 Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2021

Uw Kamer heeft mij bij brief van 8 juni jl. verzocht om voor 16 juni jl. de Voortgangsrapportage Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) over het generieke actieplan te sturen, inclusief een overzicht van de actieplannen van de rijksoverheidsorganisaties zelf. Dit naar aanleiding van de Planningsbrief 2021 Binnenlandse Zaken1, waarin deze brief is aangekondigd in het tweede kwartaal van 2021.

Het kabinet werkt aan een voortgangsbrief over de gehele breedte van de kabinetsreactie POK, maar deze was nog niet gereed om voor 16 juni toe te sturen. U ontvangt de voortgangsbrief voor het zomerreces. In deze brief is ook een passage over het Generieke actieplan Open op Orde2 opgenomen, waaraan in de planningsbrief wordt gerefereerd.

De departementale actieplannen zijn op dat moment nog niet gereed. In de aanbiedingsbrief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties3 is toegezegd een overzicht van de onderliggende departementale actieplannen met uw Kamer te delen voor Prinsjesdag. Dit is per ongeluk in de planningsbrief voor het tweede kwartaal opgenomen.

Met betrekking tot de uitvoering van de motie Marijnissen heeft de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uw Kamer laten weten u eind van het jaar te informeren over de plannen van aanpak van de departementen. In aanvulling daarop is, in antwoord op vragen van de leden Ceder (CU)/Leijten (SP)4, uw Kamer voor het begrotingsdebat een eerste rapportage over de voortgang toegezegd.

Ik bied u mijn excuses aan voor de ontstane verwarring over de termijn van toezending van voorgenoemde stukken, als gevolg van de in de planningsbrief BZK 2021 vermelde passage.

Mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Kamerstuk 35 570 VII, nr. 101, bijlage

X Noot
2

Kamerstuk 29 362, nr. 291, bijlage

X Noot
3

Kamerstuk 29 362, nr. 291

X Noot
4

Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 3083

Naar boven