35 570 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2021

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij om een planningsbrief 2021 verzocht. Bijgaand stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris, het planningsoverzicht voor 2021 toe1.

In de planning treft u een overzicht van stukken, wetsvoorstellen, brieven, onderzoeken en dergelijke die de Staatssecretaris en ik voornemens zijn naar uw Kamer te verzenden. Volledigheidshalve merk ik op dat slechts een deel van de stukken voorzien is en dat de planning met enige onzekerheid omgeven is.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven