Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135510 nr. 56

35 510 Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Nr. 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2021

De Minister-President heeft tijdens het debat over het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag van 19 januari jl. toegezegd dat een extern onderzoek zal worden ingesteld naar de gebeurtenissen rondom het memorandum van de vaktechnisch coördinator Toeslagen over de CAF-11 zaak, daterend uit 2017 (Handelingen II 2020/21, nr. 45, item 4). Daarnaast meer in het bijzonder de gebeurtenissen in de periode juni 2019 rondom dit memorandum.

Op 29 januari jl. berichtte ik u dat een aanbestedingsprocedure voor het onderzoek in gang was gezet (Kamerstuk 35 510, nr. 48). Bij de zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag heb ik uw Kamer gemeld dat de opdracht is gegund aan PwC (Kamerstuk 31 066, nr. 805). Hierbij doe ik uw Kamer de opdrachtformulering toekomen1.

In de zesde Voortgangsrapportage heb ik uw Kamer tevens gemeld dat ik ernaar streef dat het onderzoek voor 1 juli 2021 is afgerond. Het beschikbaar stellen van de door PwC gevraagde digitale informatiebronnen, waaronder e-mailboxen, vergt echter meer tijd dan verwacht waardoor de geplande einddatum helaas zal opschuiven. Uiteraard wil ik volledige medewerking geven en krijgt PwC waar mogelijk toegang tot alle informatie die men verlangt. De vertraging komt doordat het raadplegen van e-mailboxen van een werknemer door een werkgever een inbreuk op de privacy is. Dit kan dus alleen als aan de wettelijke eisen en waarborgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is voldaan. Daarom is aan de Landsadvocaat verzocht om hierover te adviseren. Gelet op het uitzonderlijke karakter van de gebeurtenissen rondom de kinderopvangtoeslag en de toezeggingen van het kabinet ten aanzien van de transparantie in dit dossier, doe ik u dit advies bij wijze van uitzondering hierbij toekomen.* Om te voldoen aan de eisen van de AVG dient een belangenafweging plaats te vinden, zoals subsidiariteit en proportionaliteit, waarbij in het bijzonder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van degenen op wie de gegevens betrekking hebben in aanmerking wordt genomen. Dit proces kost tijd omdat het voor eenieder van belang is dat dit op zorgvuldige wijze plaatsvindt.

Om te voldoen aan de juridische eisen en waarborgen heeft PwC een protocol opgesteld voor het onderzoeken van de digitale informatiebronnen waarbij hun onafhankelijkheid is gewaarborgd en er een zorgvuldig proces is ingericht, zodat PwC zo spoedig mogelijk over de gevraagde bronnen kan beschikken. PwC heeft inmiddels al beschikking gekregen over digitale gegevens zoals de ongelakte documenten vanuit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en Adviescommissie Uitvoering Toeslagen. Ook is PwC gestart met het houden van interviews. Ik zal uw Kamer in de zevende Voortgangsrapportage nader informeren over de voortgang en over een nieuwe planning voor dit onderzoek.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. Van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

XNoot
*

De interdepartementale beleidslijn t.a.v. publicatie van adviezen van de Landsadvocaat, zoals aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht (Kamerstuk 35 510, 15 januari 2021), is nog in ontwikkeling. Vooruitlopend op de besluitvorming over deze beleidslijn is bij wijze van uitzondering besloten om dit advies met uw Kamer te delen. Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl