Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202131066 nr. 805

31 066 Belastingdienst

Nr. 805 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 april 2021

Bijgevoegd treft u de zesde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag1. Graag ga ik in deze brief nog kort in op het informatiepunt kinderopvangtoeslag en enkele documenten die ik u met deze brief toestuur2. Tevens treft u de antwoorden op vragen van het lid Lodders (VVD) over het artikel «Deurwaarders even niet langs bij gedupeerden toeslagen» (ingezonden 23 maart 2021) (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2275) en de antwoorden op vragen van het lid Leijten (SP) over de vele openstaande vragen die er zijn over de compensatie van gedupeerden in de toeslagenaffaire (ingezonden 29 maart 2021) (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2276). Tenslotte treft u het nog ontbrekende antwoord op vraag 36 van de lijst van feitelijke vragen over drie brieven inzake CAF-11.3 In de bijlage treft u een overzicht van de meegezonden stukken4.

Informatiepunt kinderopvangtoeslag

Begin dit jaar heeft het kabinet een online informatiepunt ingericht waarop stukken die gerelateerd zijn aan de gebeurtenissen rondom de kinderopvangtoeslag worden gepubliceerd: het Informatiepunt Kinderopvangtoeslag.5 Het Informatiepunt Kinderopvangtoeslag bevat de stukken die door het kabinet aan de POK zijn geleverd (op enige vertrouwelijke stukken na), waarbij alle informatie die enig verband houdt met de gebeurtenissen rondom de kinderopvangtoeslag ongelakt en leesbaar is weergegeven. Daarnaast zijn in de afgelopen maanden verschillende voorbereidingsdossiers die getuigen hebben ontvangen in aanloop naar hun verhoor door de POK, geplaatst op het informatiepunt. Ook zijn de eerste besluiten op Wob-verzoeken gepubliceerd, waarbij de passages in de stukken die aanvankelijk waren gelakt omdat sprake was van een persoonlijke beleidsopvatting, alsnog ongelakt en leesbaar zijn weergegeven. De komende maanden zal het Informatiepunt Kinderopvangtoeslag verder worden aangevuld met reeds gepubliceerde besluiten op Wob-verzoeken die gerelateerd zijn aan de kinderopvangtoeslag, voorbereidingsdossiers en andere stukken.

Documenten

In het op 18 januari jl. gezonden antwoord 7 op vragen van de heer Omtzigt over documenten in het toeslagenschandaal is een opsomming van 24 documenten gegeven die op 29 oktober 2019 door de ambtelijke contactpersoon aan de AUT zijn verstrekt.6 Hierbij is aangegeven dat nog gekeken wordt of deze documenten al openbaar zijn gemaakt. Dat is voor één van de 24 documenten niet het geval. Dit document (XXX0a01–03072014.pdf) treft u bijgaand aan7. Het betreft een uitvraag naar bankgegevens van een ouder in de CAF-11 zaak. Persoonskenmerken in het document en bestandsnaam zijn niet zichtbaar gemaakt. Daarnaast is nog een document gevonden uit april 2018 waarin kinderopvangorganisaties De Parel en Dadim (= CAF 11) werden genoemd en niet eerder openbaar was gemaakt. Dit betrof een notitie rondom de alleenstaande ouder kop bij het kindgebonden budget waarin De Parel en Dadim als voorbeeld van strenge handhaving werden genoemd. Aangezien ik u eerder toegezegd heb alle documenten rondom CAF 11 openbaar te maken stuur ik u deze nu ook8. Over de alleenstaande ouder kop bij het kindgebonden budget zijn diverse Kamervragen gesteld, deze zal ik samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Verslagen Twee Wekelijks Overleg

Op 18 januari jl. heb ik u bij de beantwoording van vraag 86 van de feitelijke vragen over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) aangegeven dat de verslagen van het aldaar genoemde Twee Wekelijks Overleg (TWO) met uw Kamer worden gedeeld.9 Dit betreft de verslaglegging van een intern overleg binnen Toeslagen ten aanzien van toezicht, CAF en fraude-casussen. In diezelfde beantwoording heb ik ook aangegeven dat het vanaf 2015 een groot aantal documenten betreft die gezien de operationele aard van de overleggen veel privacygevoelige informatie over specifieke personen en organisaties bevatten en dat deze informatie dient te worden gelakt. Het geheel aan verslaglegging over de jaren 2015 tot en met 2019 is als bijlage bij deze VGR opgenomen10. Zoals ook bij de genoemde beantwoording van vraag 86 vermeld, is de wijze van verslaglegging van deze overleggen door de jaren heen gewijzigd en heeft deze gedurende medio 2016 tot maart 2018 niet plaatsgevonden. Ik wil benadrukken dat er met grote zorgvuldigheid is gekeken naar deze documenten en dat de werkwijze is gehanteerd op grond van de Kabinetsreactie van 15 januari 2021 inzake het meer openheid bieden over de afwegingen die ten grondslag liggen aan het beleid. De passages of woorden die toch onleesbaar zijn gemaakt hebben betrekking op natuurlijke personen, dat wil zeggen namen van medewerkers van de Belastingdienst of van toeslagbetrokkenen of andere informatie waarmee de identiteit van iemand zou kunnen worden achterhaald. Zo zijn namen van CAF-zaken zichtbaar gebleven, tenzij de naam van een kinderopvangorganisatie hierin voorkwam. Om dezelfde reden zijn andere verwijzingen naar kinderopvangorganisaties of andere bedrijven/instellingen onleesbaar gemaakt, tenzij die naam al eerder openbaar is gemaakt. Tenslotte zijn er passages gelakt wanneer er een actueel toezichtbelang speelt, zoals specifieke attentiepunten in de toezichtstrategie van Toeslagen. Ik wil benadrukken dat het hier niet gaat om attentiepunten die te maken hebben met nationaliteit.

Tenslotte wil ik hier melding maken van het feit dat uit de verslaglegging tot medio 2016 naar voren komt, dat één keer sprake is van zeer ongepaste uitlatingen («het zooitje») en een aantal keer wordt gerefereerd aan de niet-Nederlandse nationaliteit van betrokkenen. Inherent aan de opzet van de verslaglegging toentertijd, waarbij teksten steeds werden gekopieerd en geplakt in verslagen van het opvolgende Twee Wekelijks Overleg, is dat dezelfde verwijzingen meerdere malen zijn te vinden in het document. Ik betreur enorm dat dergelijke uitlatingen zijn gebruikt. Dat had nooit mogen gebeuren, wij doen er alles aan om dit in de toekomst te voorkomen. In deze voorgangsrapportage informeer u verder over de maatregelen die worden genomen om voldoende waarborgen in de te bouwen binnen de bestaande structuur om elke vorm van discriminatie te voorkomen (zie paragraaf 2.5).

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Aanvulling op Kamerstuk 31 066, nr. 765. Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
6

Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 1366

X Noot
7

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
8

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
9

Kamerstuk 35 510, nr. 46.

X Noot
10

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl