Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2020-202135420 nr. BA

35 420 Noodpakket banen en economie

35 677 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus)

35 780 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19)

35 850 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

BA1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2021

Met de brief van 27 mei jl.2 heb ik u geïnformeerd over een aanpassing van de Groeifaciliteit. Om tijdens deze crisis de Groeifaciliteit voor zoveel mogelijk bedrijven en financiers toegankelijk te maken heeft het kabinet besloten de maximale financiering die voor één onderneming onder garantie kan worden gebracht te verhogen van 25 naar 50 miljoen euro en de maximale financiering per financier gelijk te trekken naar 25 miljoen euro voor alle financiers. Met deze aanpassing wordt er ruimte gegeven aan private financiers om financiering te verstrekken aan bedrijven die door de coronacrisis geraakt zijn. Ten behoeve hiervan zal de kasreserve die voor de uitvoering van de regeling wordt aangehouden met 50 miljoen euro3 worden verhoogd.

Tevens kondigde ik eerder, als onderdeel van het steun- en herstelpakket, een pakket en maatregelen aan met Invest-NL ten behoeve van start- en scale-ups.4 Dit pakket betreft de totstandkoming van een fonds voor alternatieve financiers, het Dutch Future Fund en het fonds voor deeptech investeringen. Hiervoor is op 26 maart jl. een incidentele suppletoire begroting bij de Tweede Kamer ingediend.5

De budgettaire gevolgen van deze maatregelen zijn in de vijfde incidentele suppletoire begroting en de eerste suppletoire begroting 2021 aan de Tweede Kamer voorgelegd. Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien de genoemde maatregelen voortvarend ter hand dienen te worden genomen met oog op het economisch herstel tijdens en na de COVID-19-crisis, kan uitstel van uitvoering van deze spoedeisende maatregel, die in het belang van het Rijk is, niet wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal en zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Private partijen hebben baat bij het commitment van de overheid ten aanzien van deze maatregelen. Zo is de aanpassing van de Groeifaciliteit cruciaal voor de banken om de balans van (middel)grote ondernemingen te versterken, zodat deze ook in deze tijd kunnen investeren. Het fonds alternatieve financiers staat in de startblokken om, zodra het definitieve commitment van de Staat binnen is, financiering te gaan verschaffen aan alternatieve financiers en daarmee het financieringsaanbod van ondernemers in deze lastige tijd te verbreden. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

De letters BA hebben alleen betrekking op 35 420

X Noot
2

Kamerstuk 35 420, nr. 314: Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021

X Noot
3

Kamerstuk 35 850, nr. 1 en 2: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

X Noot
4

Kamerstuk 35 420, nr. 105; 33 009, nr. 96; Kamerstuk 32 637, nr. 451

X Noot
5

Kamerstuk 35 780, nr. 1 en 2: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake ondersteuning van start- en scale-ups en het (innovatieve) mkb, aanvullingen op het economisch steun- en herstelpakket en tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19)