33 009 Innovatiebeleid

Nr. 96 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT EN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 oktober 2020

Hierbij bieden wij u de kabinetsstrategie Versterken van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen aan1. In de Groeibrief van 13 december 2019 (Kamerstuk 29 696, nr. 7) is aangekondigd dat het kabinet komt met een strategie om bestaande ecosystemen te versterken en nieuwe toonaangevende ecosystemen te stimuleren, waaronder op sleuteltechnologieën en voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

In deze strategie bieden we een gedeeld kader, een gezamenlijke taal, voor onderzoeks- en innovatie-ecosystemen. Ook beschrijven we het landschap van ecosystemen in Nederland en uitdagingen waar ecosystemen voor staan. Daarnaast bieden we handvatten voor voorstellen voor het Nationaal Groeifonds op het terrein R&D en Innovatie, inspiratie voor andere instrumenten en de aankondiging van een learning community voor het delen van lessen en het stimuleren van verbindingen tussen ecosystemen.

Als bijlage bij de strategie vindt u de achtergrondstudie van onderzoeksbureau Dialogic2. De achtergrondstudie bevat een niet-limitatieve lijst van onderzoeks- en innovatie-ecosystemen in Nederland, die van belang zijn voor het verdienvermogen. Deze lijst van ecosystemen is toegezegd in het AO Innovatie van 5 februari 2020 (Kamerstuk 33 009, nr. 83).

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven