35 417 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Het is gebruikelijk om additionele artikelen die zijn uitgewerkt te laten vervallen (zie bijvoorbeeld Stb. 1995, 402 en 404 en Stb. 1999, 135 en 454).

Additioneel artikel I van de Grondwet bepaalt dat de artikelen 57a en 129, derde lid, tweede volzin, van de Grondwet eerst na vier jaar of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking treden. Deze artikelen zijn op 11 oktober 2006 in werking getreden.1 Additioneel artikel I van de Grondwet is daarmee uitgewerkt en kan vervallen.

Additioneel artikel II van de Grondwet bepaalt dat artikel 54, tweede lid, naar de tekst van 1983 gedurende vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht blijft en dat deze termijn bij de wet voor ten hoogste vijf jaren kan worden verlengd. Deze termijn is geëindigd op 1 december 2008, de datum waarop de wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen (Stb. 405) in werking is getreden.2 Additioneel artikel II van de Grondwet is daarmee uitgewerkt en kan vervallen.

Deze memorie van toelichting wordt ondertekend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Artikel X, tweede lid, van de wet van 7 september 2006, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (Stb. 418). Deze wet is op 11 oktober 2006 in werking getreden (Stb. 2006, 449).

X Noot
2

Artikel IV, tweede lid, van de wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen (Stb. 405). Deze wet is op 1 december 2008 in werking getreden (Stb. 2008, 481).

Naar boven