Besluit van 26 september 2006, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 september 2006 houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 20 september 2006, nr. 2006-0000305930, Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving,

Gelet op artikel X van de wet van 7 september 2006 houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (Stb. 418);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De wet van 7 september 2006 houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (Stb. 418), met uitzondering van de artikelen I, onderdeel K, en IIIA, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 september 2006

Beatrix

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

Uitgegeven de tiende oktober 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

De artikelen I, onderdeel K, en IIIA van de wet van 7 september 2006 houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (Stb. 418) (hierna: de wet) zien op de vervanging van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Binnen het Europees Parlement wordt nagedacht over een voorziening op Europees niveau voor onder meer zwangerschapsverlof van de leden van het Europees Parlement. Concreet wordt gesproken over een wijziging van het Reglement van het Europees Parlement die er op neer komt dat de lidstaten kunnen voorzien in een regeling met betrekking tot de tijdelijke vervanging van de (nationale) leden van het Europees Parlement gedurende het zwangerschapsverlof. De discussie binnen het Europees Parlement, mede over de vraag in hoeverre een dergelijke regeling verenigbaar is met de Europese Akte inzake de verkiezing van het Europees Parlement, is op dit moment nog niet afgerond.

Aangezien het Reglement van het Europees Parlement op dit moment nog geen grondslag biedt voor de in de wet opgenomen regeling met betrekking tot de tijdelijke vervanging van de Nederlandse leden van het Europees Parlement, treden de genoemde artikelen nog niet in werking. Zodra de discussie binnen het Europees Parlement is afgerond, zal worden bezien of deze artikelen alsnog in werking kunnen treden. Indien de uitkomst van de discussie een aanpassing vergt van de in deze artikelen opgenomen regeling, zal ik de spoedige indiening van een wetsvoorstel terzake bevorderen.

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Nicolaï

Naar boven