35 393 Betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk

Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2020

In deze brief kom ik tegemoet aan twee toezeggingen die aan uw Kamer zijn gedaan. Allereerst heb ik in de brief aan de Tweede Kamer van 15 oktober jl.1 aangegeven dat de Kamer voor het eind van het jaar een actieplan ontvangt met concrete stappen om de digitale dienstverlening te verbeteren. Daarnaast is eerder in het Algemeen Overleg Brexit op 7 oktober jl. (Kamerstuk 35 393, nr. 8) toegezegd dat het rapport «validatie opvolging aanbevelingen en ondernomen acties op voorbereiding Brexit door Douane Nederland» aan de Kamer zal worden toegezonden.

Digitalisering Dienstverlening bedrijven

In het Algemeen Overleg Douane van 22 september jl. (Kamerstuk 31 934, nr. 34) is de vraag gesteld welke stappen de Douane gaat zetten naar aanleiding van de conclusie in het rapport «Extern onderzoek fundamentele transformatie dienstverlening Belastingdienst» dat de mate van digitalisering niet altijd overeenkomt met wat het bedrijfsleven wil. In bijlage 1 bij deze brief vindt u het door de Douane opgestelde geactualiseerde actieplan2.

In dit actieplan vindt u concrete stappen die de Douane in 2021 zet om de digitale dienstverlening van de Douane te verbeteren. De komende jaren zal Douane dienstverleningsprocessen met bedrijven verder digitaliseren. Dit betreft onder andere een vereenvoudigd aangiftesysteem voor e-commerce en het nationaal portaal «Mijn Douane». Dit gebeurt in overleg met het bedrijfsleven via het reguliere Overleg Douane Bedrijfsleven. De Douane houdt – waar zij nationaal ruimte heeft – nadrukkelijk rekening met de behoeften van het bedrijfsleven bij het tempo van invoering. Bedrijven kunnen in 2021 het nationale portaal «Mijn Douane» gebruiken. Resultaat hiervan is dat bedrijven verschillende diensten digitaal kunnen afhandelen met de Douane en inzicht krijgen in de status van processen. In de loop van 2021 en 2022 worden hier meer functionaliteiten aan toegevoegd.

Brexit

In bijlage 2 treft u aan het rapport «Validatie opvolging aanbevelingen en ondernomen acties op voorbereiding Brexit door Douane Nederland»3.

In 2018 en 2019 hebben EY, Cap Gemini en Deloitte de voortgang, risico’s en volledigheid van de voorbereidingen van de Douane beoordeeld en geëvalueerd. Deze rapporten zijn eerder met uw Kamer gedeeld. De Douane heeft opnieuw Deloitte verzocht een toetsing uit te voeren op de eerder door EY, Cap Gemini en Deloitte gegeven aanbevelingen.

Deloitte heeft de conclusie herbevestigd dat de Douane zo goed als mogelijk voorbereid is. Hierbij is betrokken dat de Douane alle eerdere aanbevelingen heeft opgevolgd.

Deloitte heeft de gevolgen van Brexit voor het bedrijfsleven als één van de belangrijkste risico’s geïdentificeerd. Deloitte stelt vast dat de Douane veel acties heeft ingezet om dit risico te mitigeren.

De Brexit is uniek, er is geen ervaring met de situatie dat een lidstaat uit de EU treedt. Ook met al deze voorbereidingen van alle betrokken partijen is het waarschijnlijk dat er alsnog ernstige verstoringen zullen optreden in de eerste fase. De onduidelijkheid over het douanetoezicht aan Britse zijde maakt het voor ondernemers moeilijk zich goed voor te bereiden. Dit kan er ook toe leiden dat de logistieke processen in Nederland hiervan hinder gaan ondervinden. De Douane werkt nauw samen met andere partijen in de logistieke keten om de risico’s zo goed mogelijk in beeld te hebben. Een soepele overgang naar de nieuwe situatie hangt ook af van de voorbereidingen van het bedrijfsleven. Er is een rijksbrede overheidscampagne, gericht op het aansporen en informeren van ondernemers die zaken doen met het VK.

De komende maand zullen er ontwikkelingen voortkomen uit de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK na 31 december 2020 en de gevolgen hiervan. Hierover wordt uw Kamer uiteraard door het kabinet geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Financiën, A.C. Van Huffelen


X Noot
1

Kamerstuk 31 934, nr. 36.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven