35 300 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 mei 2020

Het op 4 mei ontvangen verzoek van de commissie van Binnenlandse Zaken, over het voor 12 mei a.s. uitvoeren van mijn toezeggingen voor de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en van der Molen1 en het hierbij betrekken van de financiële effecten van de coronacrisis op de financiële positie van gemeenten (Kamerstuk 35 300 B, nr. 9), kan tot mijn spijt niet voor genoemde datum worden ingewilligd. De reden hiervoor is dat er deze maand bestuurlijke gesprekken plaatsvinden met de VNG waarin nadere afspraken zullen worden gemaakt over compensatie van gemeenten voor de coronacrisis. Ik zal u daarom de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk na het afronden van het bestuurlijk overleg toezenden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Kamerstuk 35 300 VII, nr. 46

Naar boven