Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201935026 nr. 21

35 026 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2019)

35 028 Wijziging van enige wetten in verband met enkele maatregelen voor het bedrijfsleven (Wet bedrijfsleven 2019)

Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2018

Hierbij bied ik u de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019 (Kamerstuk 35 028, nr. 21) en de nota naar aanleiding van het nader verslag betreffende het Belastingplan 2019 (Kamerstuk 35 026, nr. 22) aan. Daarnaast ontvangt u de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019 (Kamerstuk 35 028, nr. 22). De Belastingdienst heeft de nota van wijziging en de maatregelen in het kader van de heroverweging getoetst. Voor deze maatregelen zijn de uitvoeringstoetsen als bijlage meegestuurd1. De Belastingdienst acht de voorgestelde wijzigingen uitvoerbaar per de voorgestelde datum.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl. Tevens zijn ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer de Ramingstoelichtingen bij de nota’s van wijziging naar aanleiding van de heroverweging pakket vestigingsklimaat (Kamerstuk 35 028) en bij de nota van wijziging bij het voorstel van wet tot implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking – tegemoetkoming voor bestaande Publiek-Private Samenwerking (PPS)-projecten (Kamerstuk 35 030)