35 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2019

Inleiding

Tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2017 vroeg uw Kamer meer samenhang aan te brengen in de rapportages (Kamerstuk 34 950 X, nr. 11). Ook heeft uw Kamer gevraagd om een eerste invulling van rapporteren met behulp van Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Naar aanleiding hiervan is eind 2018 met uw Kamer een nieuwe rapportagestructuur met KPI’s overeengekomen. Daarbij zijn rapportages zo veel mogelijk geintegreerd en hebben wij met uw Kamer afgesproken in een oplegnota de samenhang van de rapportages te schetsen (Kamerstuk 35 000 X, nr. 68). Met deze oplegnota geven wij hier voor het eerst invulling aan. Tevens geven wij invulling aan de motie van het lid Diks (Kamerstuk 35 000 X nr. 36, ter vervanging van nr. 27).

In deze oplegnota willen wij u inzicht geven in de voornaamste KPI’s van de onderliggende rapportages en de plannen ten aanzien van de bedrijfsvoering (zie bijlage).

Integraliteit

In mei sturen wij u de volgende rapportages:

1

Jaarverslag (incl. adaptieve krijgsmacht en veiligheid) (Kamerstuk 35 200 X, nr. 1)

2

Inzetbaarheidsrapportage (deels vertrouwelijk) (Kamerstuk 34 919, nr. 37)

3

Personeelsrapportage1

4

Defensie Projecten (Afwijkingen) Overzicht (incl. IT en vastgoed)1

5

Financiële verantwoording F-35 (Kamerstuk 26 488, nr. 450)

6

Jaarverslag Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied (Kamerstuk 35 000 X, nr. 138)

7

Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmachten (IGK) (Kamerstuk 35 000 X, nr. 140)

8

Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) (Kamerstuk 35 000 X, nr. 139)

9

Tussentijdse evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies (aangeboden door de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie) (Kamerstuk 29 521, nr. 380)

X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Hiermee berichten wij u integraler over zaken die voorheen in separate rapportages zaten, zoals IT en adaptieve krijgsmacht. Ook leggen wij meer kruisverbanden. Zo wordt u in de inzetbaarheidsrapportage geïnformeerd over het effect van missies op de gereedheid.

In september zetten wij deze integrale lijn door. Dan ontvangt u van ons de volgende rapportages:

1

Begroting (incl. adaptieve krijgsmacht en veiligheid)

2

Inzetbaarheidsrapportage (deels vertrouwelijk)

3

Personeelsrapportage

4

Defensie Projecten Overzicht (DPO) (incl. IT en vastgoed)

5

F-35 voortgangsrapportage

6

Internationale Defensiesamenwerking

KPI’s

In de tabel op de volgende pagina informeren wij u over de KPI’s die in november met uw Kamer zijn afgesproken. De scores betreffen de waarden die eind 2018 op deze KPI’s zijn behaald, met daarbij de trends van deze waarden ten opzichte van vorig jaar. Ook toont de tabel de normen die hierover binnen Defensie, dan wel in EU- of NAVO-verband, gelden.

Generiek kan worden gesteld dat Defensie op een groot aantal KPI’s nog niet aan de eigen of internationale normering voldoet. Dit proces vergt een aantal jaren waarbij we stapsgewijs toewerken naar het behalen van normeringen. Een voorbeeld hiervan is onze meerjarige investeringsquote van de afgelopen vijf jaar die 16,3% in plaats van 20% is. Een vergelijking met 2017 toont echter een positieve trend waarbij vrijwel alle KPI’s in waarden zijn gestegen. Hoewel het een proces van de lange adem is, bevestigt dit dat we deze kabinetsperiode de goede weg zijn ingeslagen.

Het percentage van het BBP dat aan Defensie uit wordt gegeven was in 2018 1,17%. Ondanks de extra investeringen komt dit nog lang niet in de buurt van de NAVO-norm van 2%. Qua inzetbaarheid voldoet 85% van de capaciteiten aan de norm, kan volgens planning aan de gereedheidsnorm voldoen of is ingezet. In de inzetbaarheidsrapportage geven wij u hierover nadere duiding. De KPI’s tonen verder dat zowel het voorzien in materieel als personeel achterblijft op onze behoefte. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de militaire vullingsgraad die in 2018 80% was. Dit leidt ertoe dat eenheden onvoldoende bemenst zijn om al hun taken uit te voeren. De gedaalde vullingsgraad komt mede door een uitbreiding van de formatie door de investeringen uit het Regeerakkoord met 1.600 formatieplaatsen in 2018.

Er wordt hard gewerkt om de veiligheid bij Defensie stap voor stap te verbeteren (Kamerstuk 34 919, nr. 24). We hebben bijvoorbeeld aandacht besteed aan veiligheidsbewustzijn (te zien aan het toegenomen totaal aantal meldingen in het fysieke en sociale domein), verbeterd toezicht door het oprichten van een onafhankelijke Inspectiedienst, de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD), en het versterken van de veiligheidsorganisatie. De KPI toont een daling van het aantal ernstige veiligheidsincidenten. We zijn er echter nog niet en zijn er nog flinke stappen te zetten om veiligheid structureel te verbeteren.

In de onderliggende rapportages geven wij u meer tekst en uitleg over de KPI’s.

Tot slot

Dit is de eerste keer dat de vernieuwde rapportagewijze in de praktijk is gebracht. Ook het overzicht zoals wij dat presenteren in de bijlage ten aanzien van de plannen over de bedrijfsvoering, leveren wij voor het eerst. De informatie uit deze brief bieden wij u volgende keren integraal in de begroting en het jaarverslag aan. Wij gaan graag met u in gesprek om de(ze) (door)ontwikkeling samen vorm te geven.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Bijlage A. Motie Diks met Kamerstuk 35 000 X, nr. 36 – Overzicht bedrijfsvoeringsplannen

met verwijzing naar voortgang en resultaten in de onderliggende rapportages

Overzicht huidige plannen t.b.v. bedrijfsvoering Defensie

Verwijzing

Plan van Aanpak Behoud en Werving

Jaarverslag p. 14 en Personeelsrapportage

Adaptieve Krijgsmacht

Jaarverslag p. 21

GrIT

Jaarverslag p. 83–86

Plan van Aanpak Verbeteren Materiële Gereedheid

Jaarverslag p. 25, p. 82 en Inzetbaarheidsrapportage

Verbeterplan Munitiebeheer

Jaarverslag p. 84

Verbetermaatregelen Inkoopbeheer

Jaarverslag p. 83

Programma Financiële Duurzaamheid

Jaarverslag p. 24/25 en p. 130

Plan van Aanpak Eenvoud in Besturing

Jaarverslag p. 22

Plan van Aanpak Een Veilige Defensieorganisatie

Jaarverslag p. 15–17 en p. 81

Plan van Aanpak Beheersing Chroom 6

Jaarverslag p. 16/17

Naar boven