35 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2019

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2018

Tijdens het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2017 vroeg uw Kamer meer samenhang aan te brengen in de rapportages (Kamerstuk 34 950 X, nr. 11). Aanvullend daarop vroeg uw Kamer bij brief van 28 juni 2018 een eerste invulling van rapporteren met behulp van kritieke prestatie indicatoren (kpi’s). Over de uiteindelijke kpi’s gaan wij graag met uw Kamer in gesprek. We realiseren ons dat dit nog niet het eindstadium zal zijn. Een goede, volwaardige set kpi’s moet goed worden doordacht. Daarbij is niet alleen de vraag relevant welke kpi een goede sturingsvariabele is, maar ook welke informatie beschikbaar is of kan worden gemaakt en hoe betrouwbaar die informatie is. Daarom is dit een eerste stap in een ontwikkelpad dat we de komende tijd graag met uw Kamer doorlopen.

Rapportagestructuur

Uw Kamer ontvangt jaarlijks een veelheid aan rapportages, op verschillende momenten. Met ingang van het jaarverslag over 2018, dus in mei 2019 worden de rapportages gelijktijdig met het jaarverslag en met de begroting aan de Kamer aangeboden. Daarbij integreren we zoveel mogelijk rapportages, waardoor meer samenhang ontstaat. De rapportages in september kijken zowel vooruit als terug. De rapportages in mei hebben het karakter van een verantwoordingsrapportage of informeren u over wijzigingen in de plannen. Met deze wijzigingen hopen we meer rust in het verantwoordingsproces te brengen.

In de begroting en in het jaarverslag informeren we u over de plannen en de manier waarop Defensie haar doelstellingen realiseert. In de begroting en jaarverslag zal daarom worden gerapporteerd over bijvoorbeeld de adaptieve krijgsmacht, veiligheid en enkele kenmerken van het personeelsbestand.

De inzetbaarheidsrapportage vormt de kern van de rapportages. De inzetbaarheidsrapportage rapporteert over de staat van de Nederlandse krijgsmacht en de mate waarin deze aan haar hoofdtaken en doelstellingen kan voldoen. Omdat voldoende personeel randvoorwaardelijk is voor het behalen van de inzetbaarheidsdoelen worden de hoofdlijnen van de personeelsrapportage in de inzetbaarheidsrapportage geïntegreerd. Inzetbaarheid leidt tot de mogelijkheid van inzet van de krijgsmacht. Andersom geldt ook dat inzet effect heeft op de inzetbaarheid van de krijgsmacht. Omdat inzet effect heeft op de gereedstelling van de krijgsmacht, zal in de inzetbaarheidsrapportage ook aan de gevolgen daarvan aandacht worden besteed.

Naast personeel is de beschikbaarheid van materieel, vastgoed en IT van belang voor het behalen van de doelstellingen. In een defensie-projectenoverzicht (DPO) «nieuwe stijl» informeren we u over projecten op het gebied van materieel, vastgoed en IT. In september ontvangt u het DPO waarin de projecten worden toegelicht. In mei wordt u geïnformeerd over wijzigingen als het gaat om product, tijd of geld in een DPO-afwijkingenoverzicht. Vanzelfsprekend ontvangt u voor projecten die op basis van het Defensie Materieel Proces (DMP) worden uitgevoerd de reguliere DMP-brieven. Over eventuele tussentijdse wijzigingen in projecten als het gaat om product, tijd en geld wordt u in het DPO geïnformeerd. De afspraken over de te ontvangen informatie over het F-35 project blijven bestaan, maar deze informatie wordt opgenomen in het DPO. Vanwege uw recente verzoek over de opzet van de rapportage over vernieuwing van de IT, wordt meer uitgebreide informatie hierover in het DPO geïntegreerd.

In een oplegnota bij de rapportages zal de samenhang van de rapportages worden geschetst aan de hand van onderstaand model.

In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt hoe de rapportagestructuur zal wijzigen.

Was – wordt:

Rapportage

was

wordt

Begroting (inclusief veiligheid)

September

September

MPO (incl vastgoed en IT)

September

September, mei DPO afwijkingenoverzicht

P-rapportage

September en mei

Vervalt, geïntegreerd in begroting

Inzetbaarheidsrapportage (deels vertrouwelijk)

September en mei

September en mei

rapportage Adaptieve Krijgsmacht

Oktober

Vervalt, geïntegreerd in begroting/jaarverslag

IT-rapportage

Juni en december

Vervalt, geïntegreerd in DPO

Jaarverslag

Mei

Mei

Tussentijdse evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies

Mei

Mei, gevolgen gereedstelling in inzetbaarheidsrapportage

Internationale Defensiesamenwerking

Najaar, voorafgaand aan begrotingsbehandeling

September

F-35 voortgangsrapportage

September

Vervalt, geïntegreerd in DPO

Kritische prestatie-indicatoren

Zoals tijdens het wetgevingsoverleg is toegezegd zullen we meer aan de hand van kpi’s en kengetallen rapporteren. We gebruiken de volgende kpi’s en kengetallen in de rapportages:

Inzetbaarheidsrapportage

 • Gerealiseerde inzetbaarheidsdoelen op het niveau van capaciteiten en inzetbare eenheden.

 • Beschikbare personele capaciteit1.

DPO «nieuwe stijl»

 • Geplande en gerealiseerde 5-jaarsgemiddelde investeringsquote

Begroting en jaarverslag

 • Ontwikkeling percentage BBP dat aan Defensie wordt uitgegeven.

 • Aantal veiligheidsincidenten per ernstcategorie

 • Uitgaven Kennis en innovatie (EDA-norm)

 • Kerngegevens personeelsbestand: formatie, «team Defensie», verdeling man/vrouw, verdeling naar leeftijd, ziekteverzuim en tevredenheid.

Tot slot

Met dit voorstel willen we uw Kamer in samenhang informeren over alle relevante zaken binnen de defensieorganisatie, waarbij de inzetbaarheid en inzet van de krijgsmacht de kern vormt. Door een betere samenhang tussen de verschillende rapportages krijgt uw kamer een beter inzicht in hoe de diverse dossiers met elkaar samenhangen en effect op elkaar hebben. De door de Kamer gevraagde informatie blijft beschikbaar, maar soms in een andere vorm en wordt gestructureerd aangeboden.

Met de kpi’s willen we de Kamer voorzien van de relevante indicatoren waarmee zij haar controlerende taak nog beter kan uitvoeren. Dit voorstel vervangt een aantal toezeggingen (zie bijlage) over rapportages die in het verleden zijn gedaan.

In mei zullen we voor de eerste keer zoveel mogelijk volgens deze nieuwe opzet rapporteren. Hierbij willen we opmerken dat het op dat moment nog niet mogelijk zal zijn om deze nieuwe opzet volledig toe te passen, omdat het jaarverslag over 2018 dient aan te sluiten op de begroting 2018.

In de bijlage zijn het format en de inhoudsopgave van de inzetbaarheidsrapportage opgenomen. Tevens zijn hier – voor zover van toepassing – de streefwaarden van de kpi’s in verwerkt.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Format/inhoudsopgave rapportages

Begroting

KPI

Norm

Ontwikkeling percentage BBP dat aan Defensie wordt uitgegeven.

2% BBP

Aantal incidenten per ernstcategorie

Incidenten in categorie 3 en 4 dalend ten opzichte van het jaar daarvoor

Uitgaven Kennis en innovatie (EDA-norm)

2% van de Defensiebegroting (EDA norm)

Kerngegevens

 

Kerngegevens personeelsbestand: formatie, «team Defensie», verdeling man/vrouw, verdeling naar leeftijd, ziekteverzuim en tevredenheid.

Niet van toepassing

Inzetbaarheidsrapportage

 • Wat zijn de inzetbaarheidsdoelen?

 • In hoeverre zijn de inzetbaarheidsdoelen gerealiseerd?

KPI

Norm

Gerealiseerde inzetbaarheidsdoelen

100%. Deze norm zal pas worden bereikt als de basisgereedheid volledig is hersteld en de investeringen in nieuw materieel hun beslag hebben gekregen. Daarom is er sprake van een oplopende norm op basis van de roadmap herstel gereedheid. De norm is het realiseren van roadmap.

 • Waar is de krijgsmacht afgelopen periode ingezet (Rapportage tussentijdse evaluatie Nederlandse bijdrage aan missies) en wat is het effect geweest op de inzetbaarheidsdoelen?

 • Welke factoren zijn van invloed op geweest op de inzetbaarheidsdoelen?

KPI

Norm

Beschikbare personele capaciteit1

PM

Geplande en gerealiseerde 5-jaarsgemiddelde investeringsquote als indicator voor de instroom van (nieuw) materieel

Minimaal 20% van de Defensiebegroting

X Noot
1

Beschikbare personele capaciteit is breder dan vulling van reguliere arbeidsplaatsen met vast personeel. Ook inhuur en uitbesteding dragen bij aan het realiseren van de inzetbaarheidsdoelen. De exacte invulling wordt momenteel uitgewerkt.

Vertrouwelijke bijlage

KPI

Norm

Gerealiseerde inzetbaarheidsdoelen per inzetbare eenheid

100%. Deze norm zal pas worden bereikt als de basisgereedheid volledig is hersteld en de investeringen in nieuw materieel hun beslag hebben gekregen. Daarom is er sprake van een oplopende norm op basis van de roadmap herstel gereedheid. De norm is het realiseren van roadmap.

DPO

Het DPO bevat het totale overzicht van investeringsprojecten met een waarde van meer dan € 25 miljoen. Het betreft zowel projecten in uitvoering als projecten in planning. De volgende kpi’s zijn hier aan verbonden:

KPI

Norm

Geplande en gerealiseerde 5-jaarsgemiddelde investeringsquote

Minimaal 20% van de Defensiebegroting

Per project wordt een toelichting gegeven op product, tijd en geld.

Bijlage: Toezeggingen die met dit voorstel als afgedaan worden beschouwd

 • De Minister van Defensie zegt toe in de komende voortgangsrapportages en evaluaties van militaire missies nader in te zullen gaan op de effecten van lopende missies op de gereedheid van de Defensie-organisatie in brede zin. (2018)

 • In de volgende voortgangsrapportage IT geeft de Staatssecretaris een beeld op hoofdlijnen van de personeelsontwikkeling en van de eventuele herprioriteringen. (2018)

 • Minister Defensie zegt toe in oktober 2017, en vervolgens ieder jaar in oktober, een vervolgrapportage m.b.t. het Total Force Concept aan de Kamer te doen toekomen. (2017)

 • De Minister van Defensie informeert de Kamer twee keer per jaar met een integrale rapportage (IV, ICT en ERP) over de uitvoering van het ICT-plan, uitgedrukt in product, tijd en geld. De eerste rapportage is in september 2015 en betreft de eerste verfijning van de uitwerking van het high level IT-ontwerp. (2015)

 • In de volgende Personeelsrapportages zal voortaan ook worden ingegaan op problemen en ontevredenheid onder het personeel, die concreet opgelost kunnen worden. (2014)

 • Kamer blijft ieder jaar een rapportage ontvangen over de herbeleggingen vastgoed Defensie, al is het nu dus geen plan meer, maar uitvoering. (2013)

 • De Minister van Defensie zegt toe voortaan in de halfjaarlijkse rapportages over personeel een passage op te nemen over het reservistenbeleid. (2012)

 • In het jaarverslag en de begroting zal door middel van concrete personeelscijfers worden gerapporteerd over het voorgenomen beleid, de concrete kwantitatieve doelstellingen en de hierbij ingezette middelen. Ook zal de onderuitputting voor personeel worden opgenomen. (2009)

 • Er komt in september een nulmeting van het personeelsbestand en vervolgens in juli en december telkens een halfjaarlijkse update. De Kamer wordt hierover geïnformeerd. (2007)


X Noot
1

Beschikbare personele capaciteit is breder dan vulling van reguliere arbeidsplaatsen met vast personeel. Ook inhuur en uitbesteding dragen bij aan het realiseren van de inzetbaarheidsdoelen. De exacte invulling wordt momenteel uitgewerkt.

Naar boven