Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734707 nr. 17

34 707 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 17 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2017

De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft in de procedurevergadering van 17 mei 2017 besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 9 mei 2017 (34 707, nr. 13) als volgt te wijzigen:

I

In onderdeel D. Veiligheid & Justitie vervalt in de paragraaf «wetgeving» een onderdeel, luidende:

7. 33 603

Goedkeuring van de op 19 november 2010 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit (Trb. 2010, 321)

II

Aan onderdeel D. Veiligheid & Justitie worden in de paragraaf «overig» enkele onderdelen toegevoegd, luidende:

42. 24 077-394

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok – 10 mei 2017

Scenario's toekomst cannabisbeleid

43. 29 754-420

Brief regering – Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok – 10 mei 2017

Toezegging inventarisatie rechtsbescherming bij wetgeving actieprogramma jihadisme

44. 33 042-28

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 13 april 2017

Publicatie incidentenoverzicht COA

45. 2017Z05245

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 18 april 2017

Afschrift brief aan Eerste Kamer met een reactie op het WODC rapport «Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen»

46. 19 637-2314

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 24 april 2017

Uitbreiding lijst veilige landen van herkomst vijfde tranche

47. 24 587-689

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 8 mei 2017

Toezending whitepaper Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering

48. 19 637-2316

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 8 mei 2017

Reactie op verzoek van het lid Fritsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 maart 2017, over het bericht dat er geen verblijfsvergunningen zijn ingetrokken van Eritrese asielzoekers die vakantie vieren in hun land van herkomst

49. 29 452-208

Brief regering – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff – 9 mei 2017

WODC-rapport «Van voorwaardelijk naar onvoorwaardelijk terbeschikkinggesteld – Over omzettingen en hervattingen»

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, B. Visser

De griffier van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, A.E.A.J. Hessing-Puts