24 587 Justitiële Inrichtingen

Nr. 689 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 mei 2017

Zoals ik eerder aan uw Kamer heb gemeld1, is onder de naam «Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering» een brede verkenning uitgevoerd naar de toekomstige uitvoering van sancties. Tijdens het Algemeen Overleg Gevangeniswezen op 8 februari jl. (Kamerstuk 24 587, nr. 679) heb ik aangegeven het u te zullen toesturen.

Het eindrapport Koers en Kansen is inmiddels gereed. U ontvangt het als bijlage bij deze brief2. Het document is een whitepaper, een ambtelijk document dat als basis dient voor verdere gesprekken en voor beleidsmatige visievorming.

Ik waardeer het proces waarlangs het eindrapport tot stand gekomen is. Besluitvorming over de te volgen koers in de sanctie-uitvoering, inclusief keuzes ten aanzien van de detentiecapaciteit, ligt logischerwijs bij een volgend kabinet.

Informatie over het traject is beschikbaar op www.sanctieuitvoering.nl.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Zie bijvoorbeeld Kamerstuk 24 587, nrs. 659 en 660

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven