Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201719637 nr. 2314

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 2314 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2017

Hierbij informeer ik u over de uitbreiding van de nationale lijst van veilige landen van herkomst. In deze vijfde tranche betreft het de landen Brazilië, Colombia, Cuba, Honduras en Trinidad en Tobago. De beoordeling van deze landen treft u aan in bijlage 1 van deze brief1.

De beoordeling van Brazilië, Colombia, Cuba, Honduras en Trinidad en Tobago heeft plaatsgevonden volgens dezelfde lijnen als uiteengezet in de brief van 9 februari 2016 (Kamerstuk 19 637, nr. 2123). Kernvraag is derhalve of kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is van vluchtelingrechtelijke vervolging, foltering of onmenselijke behandeling in de zin van artikel 3 EVRM.

Op basis van deze beoordelingen kom ik tot de volgende conclusies:

  • Brazilië kan worden aangemerkt als veilig land van herkomst. In individuele zaken dient bijzondere aandacht te worden geschonken aan LHBTI’s.

  • Colombia kan niet worden aangemerkt als veilig land van herkomst.

  • Cuba kan niet worden aangemerkt als veilig land van herkomst.

  • Honduras kan niet worden aangemerkt als veilig land van herkomst.

  • Trinidad en Tobago kan worden aangemerkt als veilig land van herkomst, met uitzondering ten aanzien van LHBTI’s.

Voor vreemdelingen uit landen die zijn aangemerkt als veilig land van herkomst, in dit geval Brazilië en Trinidad en Tobago, geldt dat de asielaanvragen in spoor 2 (een versnelde procedure) worden afgehandeld. Voor aanvragen van vreemdelingen uit de landen die niet zijn aangemerkt als veilig land van herkomst, is de «normale» procedure van toepassing, waarbij elke aanvraag individueel beoordeeld wordt. Aanvragen van vreemdelingen uit deze landen kunnen nog steeds afgewezen worden, waarna deze vreemdelingen dienen terug te keren naar het land van herkomst.

Op basis van deze beoordelingen zal ik door middel van een wijziging van Bijlage 13 van het Voorschrift Vreemdelingen de nationale lijst van veilige landen van herkomst aanpassen. Deze zal in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

In mijn brief van 3 november 2015 heb ik aangegeven dat de lijst veilige landen van herkomst een lijst is die op elk gewenst moment aangepast kan worden, bijvoorbeeld wanneer zich ontwikkelingen voordoen ten aanzien van de mensenrechtensituatie in een veilig land van herkomst (Kamerstuk 19 637, nr. 2076).

Ten aanzien van de aanmerking van Jamaica als veilig land van herkomst informeer ik u nog over het volgende.

Op dit moment staat Jamaica op de lijst veilige landen van herkomst, waarbij verhoogde aandacht dient te worden besteed aan LHBTI’s. Ten aanzien van Jamaica is geen ambtsbericht voorhanden en wordt op dit moment ook niet voorzien. Uit de thans beschikbare informatie blijkt echter dat de situatie in Jamaica in hoge mate vergelijkbaar is met die in bijvoorbeeld Marokko, Senegal en Tunesië, ten aanzien waarvan LHBTI’s categoriaal zijn uitgezonderd van het veiligelandenbeleid.

Zo blijkt uit het Human Rights rapport van het US State Department dat homoseksuele handelingen in Jamaica verboden en strafbaar zijn. Deze wet wordt in de praktijk niet wordt toegepast (tenzij er sprake is van aanranding of «child molestation»), maar dit geeft wel een indicatie dat aangifte tegen discriminatie geen reële optie is. Human Rights Watch beschrijft de situatie van LHBT’s in Jamaica als volgt: «They are taunted; threatened; fired from their jobs, thrown out of their homes; beaten, stoned, raped, and even killed.» De autoriteiten bieden LHBT’s geen adequate bescherming. In 2014 heeft Newsweek Jamaica geplaatst in de top 12 van meest homofobe landen.2

Dit brengt mij tot de conclusie dat een beleidsmatig onderscheid tussen Jamaica enerzijds en Marokko, Senegal en Tunesië anderzijds niet zinvol is. Daarom heb ik besloten het beleid zodanig te wijzigen dat Jamaica wordt aangemerkt als veilig land van herkomst, met uitzondering van LHBTI’s.

De landen die ter beoordeling overblijven zijn Bangladesh, Jordanië, Libanon en Nepal. Die volgen in de tranche hierna.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff