Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734707 nr. 12

34 707 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 12 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 mei 2017

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft in de procedurevergadering van 20 april 2017 besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 18 april 2017 (34 707, nr. 8) als volgt te wijzigen:

Aan onderdeel E. Binnenlandse Zaken worden in de paragraaf «overig» enkele onderdelen toegevoegd, luidende:

10. 34 550 B-13

Brief regering – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 28 februari 2017

Reactie op het advies «Eerst de politiek, dan de techniek» van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv)

11. 29 924-147

Brief regering – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 28 maart 2017

CTIVD toezichtsrapport nr. 52 over de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens advocaten en journalisten door de AIVD en de MIVD

12. 29 279-309

Brief regering – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 18 maart 2016

Gebruik van ambtsbericht AIVD in het strafrecht

13. 29 924-142

Brief regering – Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, S.A. Blok – 30 juni 2016

Toezichtsrapporten van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (nrs. 48 en 49) over internationale samenwerking tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, P. Dijkstra

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Van der Leeden