34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 mei 2017

Uw Kamer heeft via de motie Schouten (Kamerstuk 34 588, nr. 57) verzocht om bij de Voorjaarsnota met een concreet voorstel te komen voor extra middelen voor de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de nieuw op te richten Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Door middel van deze brief informeer ik u, mede namens de Minister-President en de Minister van Defensie, over het budget voor de uitbreiding en versterking van de CTIVD en de oprichting van de TIB.

Het wetsvoorstel Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV, Kamerstuk 34588) dat nu ter behandeling bij de Eerste Kamer voorligt, voorziet in de uitbreiding van de CTIVD met een afdeling Klachtbehandeling en in de oprichting van de TIB. In de memorie van toelichting bij de WIV (Kamerstuk 34 588, nr. 3) is vermeld dat van de 20 miljoen euro die voor de invoering van de nieuwe WIV gereserveerd is, 1 miljoen euro bestemd is voor het toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De motie Schouten heeft verzocht dit budget te verhogen.

Na instemming van de Tweede Kamer met het wetsvoorstel (Handelingen II 2016/17, nr. 52, item 25), is de toekomstige invulling van het toezicht nader vormgegeven. Hierbij is gekeken naar de wettelijk vereiste omvang van beide commissies, een inschatting van de te verwachten werkzaamheden en de gewenste versterking van de huidige CTIVD. Dit heeft geleid tot de volgende begroting:

Uitgaven bij inwerkingtreding van nieuwe WIV (in miljoenen euro’s)

Exploitatie

20171

2018

2019

2020

2021

2022

2023

versterking CTIVD

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

instelling klachtencommissie

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

instelling TIB

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

gecombineerd budget CTIVD/TIB

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

diverse

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Subtotaal exploitatie

1,1

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

               

Investeringen (ICT etc.)

             

CTIVD te betalen door AZ

0,5

0,1

-

-

-

0,5

-

TIB te betalen door AZ

0,5

0,1

-

-

-

0,3

-

Totale verhoging uitgaven

2,1

1,6

1,4

1,4

1,4

2,2

1,4

               

Reeds beschikbaar tbv CTIVD

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

Totaal budget CTIVD en TIB2

3,7

3,2

3

3

3

3,8

3

X Noot
1

De cijfers zijn afhankelijk van de datum van de inwerkingtreding van de nieuwe WIV en daarmee het operationaliseren van de commissies. In deze begroting is uitgegaan van de publicatie van het wetsvoorstel in het Staatsblad per 1 juli 2017.

X Noot
2

Deze begroting is exclusief de kosten voor de huisvesting van beide commissies. Volgens het statuut agentschap Rijksgebouwendienst worden de huisvestingskosten van het Ministerie van AZ vanaf de begroting van WenR (toen VROM) bekostigd.

Deze uitgaven zullen worden verantwoord op de begroting van het Ministerie van Algemene Zaken (hoofdstuk III), aangezien de Minister-President verantwoordelijk is voor het beheer van de begroting van beide commissies. Van de 20 miljoen euro die het kabinet gereserveerd heeft voor de invoering van de nieuwe WIV zal hiertoe 1,4 miljoen euro structureel worden overgeheveld naar het Ministerie van Algemene Zaken. De overige benodigde investeringsuitgaven (zoals ICT) worden gedekt op de begroting van AZ.

Met de huidige begroting wordt tegemoet gekomen aan de wens van de Kamer het toezicht en de waarborgen te versterken. Zoals nu voorzien is dit budget voldoende om de afdeling Klachtbehandeling en de TIB op te richten, de huidige CTIVD te versterken en hen zo in staat te stellen hun wettelijke taken te vervullen. Mocht na inwerkingtreding van de nieuwe WIV anders blijken, dan zal de Minister-President hierover het gesprek met de voorzitters van beide commissies aangaan. Vanzelfsprekend zal uw Kamer in dat geval worden geïnformeerd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven