Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734489 nr. 5

34 489 Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101)

Nr. 5 VERSLAG

Vastgesteld 19 oktober 2016

I ALGEMEEN

De leden van de VVD-fractie hebben met genoegen kennis genomen van dit wetsvoorstel. Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie Schut-Welkzijn en Dijkgraaf van 10 juni 2014 en worden uitkeringen naar Marokko aangepast aan het woonlandbeginsel of stopgezet.1

De leden van de VVD-fractie hebben nog enkele vragen en opmerkingen over het voorstel.

Wat is de stand van zaken van de parlementaire behandeling in Marokko van onderhavig Protocol? En wat is er afgesproken over de betaling van de financiële tegemoetkoming aan uitkeringsgerechtigden van voor 1 juli 2012 die geen bezwaar hebben gemaakt? De leden van de VVD-fractie geven er de voorkeur aan dat, gezien de voorgeschiedenis, deze tegemoetkoming pas wordt uitgekeerd nadat de wijzigingen van het Verdrag en Protocol door Marokko zijn geratificeerd.

Wat is de stand van zaken van het Associatiebesluit? De Advocaat-Generaal van het Europees Hof heeft op 14 september 2016 aangegeven dat de Sahara geen onderdeel uitmaakt van Marokko, aansluitend aan de positie van de Nederlandse regering. Heeft dit ook geleid tot helderheid en daarmee voortgang in de onderhandelingen met Marokko over de ingang van dit Associatiebesluit met de Europese Economische Ruimte (EER)? Wanneer verwacht de regering dat het Associatiebesluit ingaat?

Zolang er geen sprake is van een Associatiebesluit met de EU en Marokko is het woonlandbeginsel ook van toepassing op de nabestaandenwet. Wat zijn de jaarlijkse opbrengsten van de wijzigingen van artikel 5 van het Verdrag zolang het Associatiebesluit niet van toepassing is?

Wanneer gaat deze wet in? Zodra beide partijen hem hebben aangenomen? En hoe verhoudt dit zich tot de voorlopige toepassing per 1 oktober 2016?

De leden van de PvdA-fractie hebben met veel belangstelling kennis genomen van het onderhavige Protocol en de Aanvullende Overeenkomst. De leden hebben nog enkele vragen.

Wat is de stand van zaken van de parlementaire behandeling in Marokko van onderhavig Protocol?

Is er een uitvoeringstoets door de uitvoeringsinstanties opgesteld? Zo ja, bleken hier nog knelpunten uit?

Wat is de beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel?

Tot slot hebben de leden nog een vraag over de juiste informatieverstrekking aan de rechthebbenden. Wat onderneemt de regering wanneer onverhoopt op sociale media onjuiste berichten verschijnen over het onderhavige Protocol en de Aanvullende Overeenkomst door derden?

De leden van de CDA-fractie kunnen instemmen met voorstel om het sociale zekerheidsverdrag met Marokko te wijzigen. Deze leden hebben slechts één vraag. Het verdrag zou ingaan per 1 oktober 2016. Deze datum is niet gehaald. Wat is de nieuwe streefdatum van de regering?

De leden van de D66-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van voorliggend wetsvoorstel. Zij constateren dat de Marokkaanse regering alsnog met wijziging van het verdrag heeft ingestemd, waardoor opzegging van het verdrag niet meer aan de orde is. De eerste vraag die deze leden hebben, is echter of het Marokkaanse parlement ook met deze wijziging instemt. Wat is de stand van de zaken van de parlementaire behandeling in Marokko?

De leden van de D66-fractie constateren dat bij inwerkingtreding van het Associatiebesluit tussen de EU en Marokko, uitgaande van het conceptbesluit, een aantal van de overeengekomen verdragswijzigingen komen te vervallen. Op welke termijn verwacht de regering dat het Associatiebesluit in werking treedt? Wat zijn hiervan de gevolgen voor de uitvoering en de begroting?

De leden van de D66-fractie lezen dat er een bepaling wordt toegevoegd die regelt dat mensen die een onmiddellijke zorgbehoefte hebben als gevolg van oorlogsgeweld of terrorisme, aanspraak kunnen maken op een vergoeding. Deze leden vragen of deze bepaling voor alle landen geldt bij beëindiging van de werelddekking. Indien dit niet het geval is, vragen zij wat de reden is dat deze bepaling is opgenomen.

De voorzitter van de commissie, Van der Burg

De griffier van de commissie, Post


X Noot
1

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2013–2014, 26 448, nr. 515