26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 515 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SCHUT-WELKZIJN EN DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 512

Voorgesteld 10 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet woonlandbeginsel met brede steun van de Staten-Generaal is aangenomen;

overwegende dat voor de toepassing van deze wet aanpassing nodig is van bilaterale socialezekerheidsverdragen, en ook het hoogste rechtscollege op 9 mei 2014 heeft uitgesproken dat de Wet woonlandbeginsel strijdig is met het verdrag met Marokko;

constaterende dat de aanpassing van andere bilaterale socialezekerheidsverdragen aan Nederlandse wetgeving succesvol is, maar dat in de laatste drie jaar de Nederlandse regering niet in staat is gebleken Marokko ertoe te bewegen het verdrag aan te passen;

van mening dat zo onnodig hoge bedragen aan uitkeringen worden geëxporteerd die niet in verhouding staan met de kosten van levensonderhoud;

overwegende dat de regering in september 2014 nog een laatste onderhandelingsronde met Marokko heeft;

verzoekt de regering, per oktober 2014 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te zenden om het verdrag met Marokko op te zeggen, als artikel 5 niet uit het Nederlands-Marokkaans verdrag is verwijderd als resultaat van deze onderhandeling in september 2014,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schut-Welkzijn

Dijkgraaf

Naar boven