34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 43 SUBAMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN

Ontvangen 11 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende subamendement voor:

Het amendement van de leden Van Weyenberg en Dijkgraaf (stuk nr. 20) wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel II, onder 4, wordt «€ 20.000.000» vervangen door: € 7.000.000.

Toelichting

Op grond van dit subamendement wordt het in het amendement van de leden Van Weyenberg en Dijkgraaf1 opgenomen plafond voor de S&O-afdrachtvermindering met € 13 miljoen verlaagd naar € 7 miljoen. De budgettaire opbrengst van dit subamendement bedraagt € 100 miljoen per jaar. Deze opbrengst wordt gebruikt ter dekking van het amendement Segers/Schouten ingediend op de Begroting Defensie (Kamerstuk 34 300-X, nr.9).

Schouten


X Noot
1

Kamerstukken II 2015/16, 34 302, nr. 20.

Naar boven