34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 4 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, wordt «vierde en zevende» vervangen door: vierde en achtste.

II

Artikel XXXIII, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het in onderdeel 3 opgenomen artikel 23, derde lid, wordt «beloopt 16 percent» vervangen door «beloopt 18 percent» en wordt «met 16 percent» vervangen door: met 17 percent.

2. Onderdeel 4 vervalt.

3. In onderdeel 5 wordt «onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid» vervangen door «onder vernummering van het vierde tot en met achtste lid tot vijfde tot en met negende lid», wordt «16 percent van:» vervangen door «18 percent van:» en wordt «met 16 percent» vervangen door: met 17 percent.

4. Na onderdeel 5 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 5a. In het zesde lid (nieuw) wordt «€ 14.000.000» telkens vervangen door: € 20.000.000.

5. In onderdeel 6 wordt «zevende lid» vervangen door «achtste lid (nieuw)» en wordt «24» vervangen door: 25.

6. In onderdeel 7 wordt «achtste lid» vervangen door: negende lid (nieuw).

7. Het in onderdeel 8 opgenomen artikel 23, negende lid, wordt vernummerd tot tiende lid.

III

In artikel XXXIII, onderdeel I, onder 3, wordt «In onderdeel c» vervangen door: In onderdeel c wordt «artikel 23, zevende lid» vervangen door «artikel 23, achtste lid» en.

Toelichting

Dit amendement introduceert een plafond van € 20 miljoen in de geïntegreerde regeling van S&O-afdrachtvermindering en RDA per 2016. Hierdoor komt € 100 miljoen beschikbaar om de voordeelpercentages te verhogen. In de eerste schijf gaat het voordeelpercentage omhoog van 32% naar 35%, het percentage voor starters gaat van 40% naar 43% en het percentage in de tweede schijf gaat van 16% naar 18%. Dit biedt alle bedrijven die speur- en ontwikkelingswerk verrichten meer ondersteuning, in zowel de S&O-loonkosten als overige S&O-kosten en -uitgaven, tot aan het plafond van € 20 miljoen.

Van Weyenberg Dijkgraaf

Naar boven