Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-VII nr. E

33 750 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014

CII Nota «Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland»

E1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2014

Het kabinet acht het niet opportuun om een wetsvoorstel in te dienen voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht (vorming Noordvleugelprovincie). Dit betekent dat de procedure, op basis van de Wet algemene regels herindeling, gestart op 14 december 2012, per direct wordt beëindigd.

Met dit besluit hangt samen dat aan de motie (33 750 VII, C) en toezeggingen welke betrekking hebben op een wetsvoorstel voor deze provinciale herindeling geen navolging zal worden gegeven door dit kabinet.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

De letter E heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 33 750 VII.