33 529 Gaswinning

Nr. 841 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT EN VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2020

Hierbij bieden wij het advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) over de typologieaanpak aan1. Het ACVG geeft aan dat een typologieaanpak essentieel is voor versnelling, consistentie en transparantie in de versterkingsopgave. Zowel Rijk als regio hebben in de bestuurlijke afspraken van 6 november jl. (Kamerstuk 33 529, nr. 830) aangegeven achter een snelle implementatie van de typologieaanpak te staan.

In 2018 adviseerde de Mijnraad om de versterking van huizen typologisch aan te pakken.2 Naar aanleiding van dit advies hebben Rijk en regio de wens uitgesproken om tot een gevalideerde standaardaanpak te komen.3 Sinds 2018 is door TNO en de NCG gewerkt aan een typologieaanpak. Op 3 april 2020 heeft het Adviescollege Veiligheid Groningen in een tussenadvies aangegeven dat de TNO-methode geschikt is voor verdere uitwerking.4 Nu oordeelt het adviescollege dat de typologieaanpak van TNO goed is opgezet en door deze methode in potentie een groot aantal woningen snel kan worden getoetst aan de Meijdamnorm. Het ACVG adviseert om in januari te starten met de implementatie van deze typologieaanpak. Wij verwachten dat vanaf april de typologieaanpak verder wordt uitgerold, als enkele laatste verbeterpunten en controles die zijn geadviseerd door het ACVG, zijn uitgevoerd.

Het advies door het ACVG en de start van de typologieaanpak zijn een belangrijke stap in het versnellen van de versterkingsoperatie. Al meermaals is geconstateerd dat er nog teveel tijd en middelen worden besteed aan het doorrekenen van huizen. Nu de typologieaanpak in januari geschikt is om toe te passen, kan hierin eindelijk verandering worden gebracht. Daarmee wordt het mogelijk om de inwoners van Groningen veel sneller duidelijkheid te geven over de veiligheid van hun huis.

Door toepassing van de typologieaanpak wordt de veiligheid per type gelijksoortige gebouwen beoordeeld. Vervolgens wordt deze gecombineerd met de lokale aardbevingsbelasting en kan de veiligheid van individuele woningen worden beoordeeld. Voor ieder gebouw wordt, door middel van een opname door een expert, bepaald of een gebouw tot dat type behoort. Er zal dus altijd een opname van het huis plaatsvinden maar door de typologieaanpak is het voor de meeste huizen niet meer nodig om individuele berekeningen uit te voeren. Bij de opname van het gebouw door een expert wordt ook beoordeeld of het huis niet zodanig beschadigd of verbouwd is, dat een typologische beoordeling niet meer mogelijk is. Dat is pas het geval als ook met een praktische insteek een woning met kleine maatregelen niet meer binnen een typologie gebracht kan worden, zoals nu wordt toegepast binnen de pilot met de bouwimpuls. Als er versterkingsmaatregelen nodig zijn worden standaard maatregelpakketten voor zover mogelijk toegepast en in overleg tussen bewoner en aannemer ingepast in het huis. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan in de pilot met de bouwimpuls. De aannemer wordt vroeg in het proces betrokken en waar mogelijk worden maatregelen op basis van ervaring bij vergelijkbare woningen bepaald, in plaats van berekeningen.

De NCG is inmiddels gestart met de voorbereidingen van de typologieaanpak. Vanaf januari worden alle nieuwe bouwkundige opnames van huizen, waar mogelijk, via deze methode uitgevoerd. De NCG krijgt opdracht om vanaf januari te beginnen met de toepassing van de typologieaanpak in de beoordeling van gebouwen. Voor een beperkt deel van de huizen kan dat vanaf eind januari direct een veiligheidsbeoordeling worden afgegeven. Dit zijn de huizen die evident wel of niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Voor de overige huizen geldt dat deze een typologische veiligheidsbeoordeling krijgen vanaf het tweede kwartaal van 2021. Voor een beperkt aantal huizen geldt dat deze niet zijn toe te delen aan een type binnen de typologieaanpak. Deze huizen worden opgenomen met behulp van de bouwimpuls en als ook dit niet mogelijk is, via de NPR 2020:9998.

Vooruitlopend op de wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van de gebouwen in de provincie Groningen (Kamerstuk 35 603), wordt de typologieaanpak opgenomen in de Beleidsregel versterking gebouwen Groningen.

In lijn met de bestuurlijke afspraken wordt aan bewoners die reeds een versterkingsadvies hebben, een herbeoordeling door middel van typologie aangeboden. U wordt nader geïnformeerd over de regeling voor herbeoordeling van huizen.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 33 529, nr. 502

X Noot
3

Kamerstuk 33 529, nr. 527

X Noot
4

Kamerstuk 33 529, B

Naar boven