Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201130196 nr. 131

30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 februari 2011

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 11 november 2010 (met kenmerk 30196-94/2010D44497) ontvangt u bijgaand het Plan van Aanpak Energiebesparing Gebouwde Omgeving.1

Dit Plan van Aanpak bevat het beleid van het kabinet om, door in te zetten op energiebesparing, CO2 reductie te realiseren, mensen meer greep te laten krijgen op hun woonlasten en de bouwsector een impuls te geven. Het Plan van Aanpak is gebaseerd op een set van maatregelen, zoals: gedragsbeïnvloeding, verbeteren van de energetische kwaliteit van gebouwen, inzet van wet- en regelgeving, innovatie en kennisoverdracht.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.