33 145 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel

Nr. 32 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 mei 2012

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift komt te luiden:

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden

B

In de considerans wordt «dat het wenselijk is het sociaal leenstelsel in te voeren voor studenten in de masterfase, de terugbetalingsperiode te verlengen, het studentenreisrecht in te korten en het stelsel van studiefinanciering efficiënter te maken;» vervangen door: dat het wenselijk is het studentenreisrecht in te korten, de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar te laten vervallen en enkele technische onvolkomenheden te herstellen;

C

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 3 van onderdeel A vervalt.

2. De onderdelen D, E, F, H, I, K, L, M, N, P, Q, V, X, Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Ag, Ah, Ai, Al en Am vervallen.

3. Onderdeel G komt te luiden:

G

In artikel 3.4, tweede lid, wordt «artikel 8, derde, vijfde en zesde lid van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen» vervangen door: artikel 8, derde lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

4. Onderdeel Z komt te luiden:

Z

In artikel 5.6, tiende lid, wordt «als gevolg van een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis» vervangen door: als gevolg van een handicap of chronische ziekte.

5. Onderdeel Ak komt te luiden:

Ak

Na artikel 12.9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

12.9a. Reeds toegekende reisvoorziening

Op een student die een reisvoorziening als bedoeld in artikel 5.3, zoals dat artikel luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Y, van deze Wijzigingswet (...) toegekend heeft gekregen, blijft ten aanzien van deze toegekende reisvoorziening artikel 5.3 zoals dat artikel luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel Y, van deze Wijzigingswet (...) van toepassing.

6. Onderdeel An komt te luiden:

An

Artikel 12.10b komt als volgt te luiden:

Artikel 12.10b Tijdelijke afwijking van artikel 11.1

1. Artikel 11.1, eerste lid, is niet van toepassing in het kalenderjaar 2011, met uitzondering van hetgeen in dat artikellid is bepaald ten aanzien van de artikelen 3.4, tweede lid. en 3.9, derde lid.

2. Artikel 11.1, eerste lid, is niet van toepassing in het kalenderjaar 2012, met uitzondering van hetgeen in dat artikellid is bepaald ten aanzien van de artikelen 3.4, tweede lid, 3.9, derde lid, en artikel 3.17, eerste lid.

D

Artikel II vervalt.

E

Artikel III vervalt.

F

Artikel IV komt te luiden:

ARTIKEL IV

1. Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, treedt artikel I, onderdeel O, met uitzondering van subonderdeel 2 en onderdeel An, in werking en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

2. De overige artikelen van deze wet en onderdelen van artikel I treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Toelichting

Algemeen

Vanwege de demissionaire status van het kabinet en de daarmee samenhangende afspraken die door de fracties van CDA, VVD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie zijn gemaakt, dient het kabinet deze vierde nota van wijziging in. De nota van wijziging behelst het schrappen van een aantal politiek gevoelige onderdelen van het wetsvoorstel. Het kabinet heeft besloten de onderdelen met betrekking tot het sociaal leenstelsel in de masterfase en de verlenging van de terugbetaaltermijn van studieleningen van 15 naar 20 jaar uit het wetsvoorstel te schrappen. Ook de vereenvoudigingen worden door deze nota van wijziging geschrapt.

Financieel

Het kabinet wil vasthouden aan de verkorting van het studentenreisrecht, dit onderdeel van het wetsvoorstel wordt niet gewijzigd. Door de reisvoorziening van studenten te verkorten wordt een structurele besparing van € 30 miljoen vanaf 2015 gerealiseerd. De budgettaire gevolgen zijn reeds verwerkt in de rijksbegroting conform onderstaande tabel.

Besparingen

             

(bedragen in € miljoen)

2012

2013

2014

2015

2016

Struc

Jaar struc

Reisrecht C+1 ho studenten

0

– 10

– 10

– 30

– 30

– 30

2015

Artikelsgewijs

Onderdelen A en B

Vanwege de ingrijpende versobering van het wetsvoorstel zijn het opschrift en de considerans gewijzigd.

Onderdeel C

Subonderdelen 1 en 2

De vereenvoudigingen en de artikelen met betrekking tot het sociaal leenstelsel in de masterfase worden uit het wetsvoorstel gehaald.

Subonderdeel 3

Omdat een wijziging van de partnertoeslag niet langer deel uitmaakt van het wetsvoorstel dient de verwijzing naar de AWIR in de WSF gewijzigd te worden. Op 1 januari 2012 is de AWIR gewijzigd, door deze wijziging zijn de artikelleden van artikel 8 aangepast. Het oorspronkelijke derde en zesde lid zijn vervallen, het vijfde lid is vernummerd tot het derde lid.

Subonderdeel 4

Doordat het wetsvoorstel niet langer beoogd een sociaal leenstelsel in de masterfase in te voeren, blijft artikel 5.6 overeind. Het tiende lid van artikel 5.6 dient aangepast te worden omdat in mijn brief van 25 november 2010 (2010/11, 29 355 nr. 47) is aangegeven dat de doelgroep studenten met een functiebeperking op eenzelfde wijze zal worden aangeduid als in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Subonderdeel 5

Omdat het sociaal leenstelsel in de masterfase niet langer deel uitmaakt van het wetsvoorstel is er ook geen overgangsrecht nodig. De artikelen 12.9b, 12.9c en 12.9d komen daarom te vervallen. Wel is er overgangsrecht nodig voor reeds toegekende reisrechten.

Subonderdeel 6

Dit onderdeel is verduidelijkt ten opzichte van de eerdere tekst.

Onderdeel D

De inhoud behorend bij onderdeel D is reeds in een ander zelfstandig wetsvoorstel geplaatst (33 259).

Onderdeel E

Omdat het sociaal leenstelsel niet langer onderdeel is van dit wetsvoorstel, is er ook geen fiscale weglek die gerepareerd dient te worden. Dit artikel kan dus vervallen.

Onderdeel F

De inwerkingtredingsbepaling is gewijzigd omdat de meeste onderdelen van het wetsvoorstel niet meer relevant zijn. Het wetsvoorstel kan bij kb in werking treden. Het streven is erop gericht de maatregelen met betrekking tot de OVstudentenkaart per 1 september 2012 in werking te laten treden. Voor wat betreft de inwerkingtreding van de bijverdiengrens voor ondernemers en de reparatie met betrekking tot de niet-indexering is gekozen voor terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2011, conform de eerdere inwerkingtredingsbepaling.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra

Naar boven