Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201333062 nr. 9

33 062 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 29 januari 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I tot en met artikel IV, artikel V, onderdeel B, artikel VI tot en met artikel IX, artikel X, onderdeel A en onderdeel B, artikel XI, onderdeel A, artikel XIII, onderdeel A, artikel XIV, onderdeel A, en artikel XV komt «, onderdeel k» telkens te vervallen.

B

Na artikel III komt de aanduiding «Hoofdstuk 1A. Immigratie, Integratie en Asiel» te vervallen.

C

Artikel IA wordt vernummerd tot artikel IIIA.

D

Hoofdstuk 4. Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt als volgt gewijzigd:

a. Artikel XII wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel A komt te luiden:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma, worden de navolgende onderdelen toegevoegd, voorzien van een bij de voorgaande onderdelen aansluitende letteraanduiding:

huiselijk geweld: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring;

kindermishandeling: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg;

steunpunt huiselijk geweld: Steunpunt Huiselijk Geweld als bedoeld in artikel 21b;

advies- en meldpunt kindermishandeling: stichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de jeugdzorg bij de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder e, van die wet;

persoonsgegevens, verwerking van persoonsgegevens, verantwoordelijke,

onderscheidenlijk betrokkene: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Onderdeel C wordt als volgt gewijzigd:

1°. De artikelen 21c tot en met 21k worden vernummerd tot de artikelen 21b tot en met 21j.

2°. In de artikelen 21c (nieuw), 21d, eerste en tweede lid (nieuw), artikel 21e, eerste lid (nieuw), artikel 21f, eerste en tweede lid (nieuw), artikel 21g, vierde lid (nieuw), artikel 21h, derde lid (nieuw) en artikel 21i (nieuw) wordt «artikel 21a» telkens vervangen door: artikel 21b.

3°. In artikel 21i (nieuw) wordt «artikel 21i» vervangen door: artikel 21k.

b. In artikel XIV, onderdeel B en onderdeel C, komt telkens «, onder m» te vervallen.

E

Hoofdstuk 5. Samenloop met andere wetten wordt als volgt gewijzigd:

a. In artikel XVIII wordt, onder verlettering van onderdeel b tot onderdeel c, na onderdeel a een onderdeel ingevoegd, luidende:

b. vervalt in artikel 86, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg «en artikel 40a».

b. Onder vernummering van artikel XIX tot artikel XX, wordt na artikel XVIII een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIX

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (Kamerstukken 32 398), tot wet is of wordt verheven en artikel 7.7, onderdeel C, van die wet in werking treedt, komt artikel II te luiden:

ARTIKEL II

In de Wet forensische zorg wordt na artikel 6.10 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6.10a

  • 1. Het hoofd van de instelling stelt voor personeelsleden en medewerkers een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.

  • 2. Onder huiselijk geweld wordt verstaan: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

  • 3. Onder kindermishandeling wordt verstaan: kindermishandeling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de jeugdzorg.

  • 4. Het hoofd van de instelling bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

  • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen een meldcode in ieder geval bestaat.

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat een aantal technische wijzigingen.

Onderdelen A en D

Om samenloopproblemen te vermijden wordt in onderdeel B, onder a, sub 1, de toevoeging van de nieuwe onderdelen aan artikel 1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning zodanig geformuleerd, dat de lettering van de onderdelen bij inwerkingtreding altijd aansluit bij de dan vigerende wettekst. Dit heeft tot gevolg dat de verwijzing naar specifieke onderdelen in het wetsvoorstel moet komen te vervallen. Hierin is voorzien in onderdeel A en onderdeel B, onder b.

In onderdeel B, onder a, sub 2, wordt het wetsvoorstel aangepast aan de huidige tekst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als gevolg van de wet van 25 juni 2012 tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging (Stb. 2012, 310) is per 1 oktober 2012 artikel 21b van de Wmo komen te vervallen. Dit artikel 21b was op 1 september 2012 ingevoerd bij de wet van 21 mei 2012, houdende voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging (Stb. 2012, 226). Het vervallen van artikel 21b leidt ertoe dat de in onderhavig wetsvoorstel voorgestelde artikelen 21c tot en met 21k vernummerd worden tot de artikelen 21b tot en met 21j.

Onderdelen B en C

Deze wijziging vloeit voort uit het feit dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) per 5 november 2012 is overgeheveld van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel naar de Minister van Veiligheid en Justitie (Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot vreemdelingenzaken, Stcrt. 2012, 23043).

Onderdeel E

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (Kamerstukken 32 398), hierna: wetsvoorstel Wet forensische zorg, tot wet is of wordt verheven en artikel 7.7, onderdeel C, van die wet in werking treedt, vervalt de paragraaf in de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden waaraan ingevolge onderhavig wetsvoorstel een nieuw artikel 7b zou worden ingevoegd. In onderdeel C, onder b, wordt daarom geregeld dat bij de inwerkingtreding van artikel 7.7, onderdeel C, van het wetsvoorstel Wet forensische zorg ingevolge artikel II van hoofdstuk 1. Veiligheid en Justitie van onderhavig wetsvoorstel een nieuwe bepaling artikel 6.10a wordt ingevoegd in de Wet forensische zorg.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn