32 824 Integratiebeleid

19 637 Vreemdelingenbeleid

Nr. 123 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 februari 2016

Uw Kamer heeft mij verzocht om een schriftelijke reactie op een uitspraak in de uitzending van Nieuwsuur van 14 februari jl. met oud-ministers voor Integratie over het ontbreken van integratiebeleid in relatie tot de vluchtelingencrisis. Met deze brief kom ik aan dit verzoek tegemoet.

Net als de oud-ministers voor integratie deel ik het beeld dat de vluchtelingencrisis ons voor dringende maatschappelijke uitdagingen stelt en van de urgentie van acute, krachtige en integrale maatregelen om de participatie van de nieuwkomers te stimuleren en de opvang op lokaal niveau in goede banen te leiden. In de Kamerbrief «Integratie en Participatie van vergunninghouders»1 van 27 november vorig jaar heb ik de activiteiten die het kabinet ontplooit rondom werk en integratie van vluchtelingen uiteengezet.

In de brief Voortgang Agenda Integratie2 van 18 december vorig jaar heb ik de Kamer geïnformeerd over de bredere inzet op integratie, zoals onder meer de maatregelen gericht op het actief uitdragen van de kernwaarden van onze democratische rechtstaat als gemene deler om in vrijheid met elkaar om te kunnen gaan en op het tegengaan van radicalisering. Daarnaast vormen het stimuleren van onderwijs- en arbeidsparticipatie en kennis van de Nederlandse taal de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen. Deze maatregelen zijn gericht op alle groepen met een migrantenafkomst waarbij er in de uitvoering bijzondere aandacht is voor wat nodig is ten behoeve van de integratie van de recente nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond.

Beide brieven staan geagendeerd voor het Algemeen Overleg met uw Kamer op 3 maart aanstaande. Ik zie er naar uit om met uw Kamer in gesprek te gaan over de voorgestelde maatregelen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstuk 19 637, nr. 2085

X Noot
2

Kamerstuk 32 824, nr. 118

Naar boven