32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 664 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 januari 2021

Hierbij bied ik u het eindrapport aan van de ambtelijke Studiegroep «Klimaatopgave Green Deal»1.

Het kabinet heeft deze Studiegroep, onder onafhankelijk voorzitterschap van AFM-voorzitter Laura van Geest, ingesteld om – zonder last of ruggespraak – een analyse uit te voeren naar de gevolgen van het hogere Europese reductiedoel2 voor het nationale klimaatbeleid en om bouwstenen uit te werken voor de invulling van de aanvullende reductieopgave. Dit met het oog op besluitvorming door het nieuwe kabinet. U bent in juni 2020 geïnformeerd over het instellen van de Studiegroep en de taakopdracht (Kamerstuk 32 813, nr. 534).

Het eindrapport van de Studiegroep bevat de inhoudelijke analyse voor het klimaatbeleid, een uitwerking van concrete beleidsopties en drie illustratieve varianten3. De studiegroep geeft geen advies, maar maakt (de consequenties van) de belangrijkste overwegingen inzichtelijk ter ondersteuning van besluitvorming door een volgend kabinet.

In lijn met de motie van de leden Sienot en Dik-Faber (Kamerstuk 35 570 XIII, nr. 37) zal, als vervolg op dit rapport, ambtelijk het gesprek aangegaan worden met de brede samenleving voor aanvullende inzichten. Deze informatie zal ook met de Kamer worden gedeeld en het streven is om die tijdig beschikbaar te hebben voor de formatie. Ik informeer u separaat uitgebreider over de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan deze motie.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

In 2019 hebben de EU-landen afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn, dat wil zeggen dat er netto geen emissies van broeikasgassen meer zijn. Om dit doel te kunnen halen heeft de EU eind 2020 besloten tot aanscherping van het 2030-tussendoel van tenminste 40% broeikasgasreductie (t.o.v. 19900, naar netto tenminste 55%. Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven