32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 269 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2019

Op 29 januari is door lid Van der Lee in de Regeling van Werkzaamheden verzocht om een brief voorafgaand aan het debat Klimaatakkoord over een aanbod van Engie voor sluiting van een kolencentrale (Handelingen II 2018/19, nr. 46, Regeling van Werkzaamheden).

In het regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) is opgenomen dat de kolencentrales uiterlijk in 2030 worden gesloten. Het kabinet geeft uitvoering aan deze afspraak door middel van een wetsvoorstel dat een verbod bevat op het gebruik van kolen als brandstof voor de productie van elektriciteit. Deze maatregel levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie van het kabinet om 49% CO2-reductie te realiseren in 2030.

Het concept wetsvoorstel heb ik in mei 2018 opengesteld voor internetconsultatie en is vervolgens na de zomer naar de afdeling advisering van de Raad van State gestuurd. Gedurende dit proces zijn er regelmatig gesprekken geweest met het management van alle kolencentrales over het voorgenomen verbod op het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie om een bijdrage te leveren aan 49% CO2-reductie in 2030. In deze context was financiële compensatie voor sluiting van kolencentrales voor het kabinet toen niet aan de orde. In dit kader heb ik in de zomer ook gesproken met het management van Engie.

Op dinsdag 9 oktober jl. heeft het Gerechtshof het hoger beroep van de Staat in de Urgenda-rechtszaak afgewezen, waardoor het kabinet gehouden is om in 2020 25% CO2-reductie te realiseren. Op basis van de Nationale Energieverkenning 2017 constateerde het kabinet dat deze opgave binnen bereik was. In de brief van vorige week vrijdag (Kamerstuk 32 813, nr. 267) heb ik geconcludeerd dat die inschatting te optimistisch is geweest en we rekening moeten houden met een aanzienlijke extra opgave en heb ik het vervolgproces geschetst. In dit kader zal het kabinet alle mogelijke maatregelen die kunnen bijdragen aan CO2-reductie in 2020 nader uitwerken en streef ik ernaar om in april een maatregelenpakket te presenteren.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven