Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201732813 nr. 144

32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020

Nr. 144 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 juni 2017

Tijdens het 30-leden debat op 18 mei jl. over de CO2-uitstoot in Nederland (Handelingen II 2016/17, nr. 77, item 9) heb ik toegezegd uw Kamer nogmaals te informeren over de invulling van het vonnis van de rechtbank Den Haag in de zaak Urgenda/Staat (hierna: Urgenda-vonnis). Door middel van deze brief voldoe ik, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, aan deze toezegging.

In mijn brief van 23 december 2016 over de Voortgangsrapportage van de Borgingscommissie Energieakkoord (Kamerstukken 30 196 en 34 582, nr. 503) heb ik aangegeven dat het kabinet uitvoering geeft aan het Urgenda-vonnis door het behalen van alle doelen uit het Energieakkoord. De Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 geeft aan dat, met het nog niet volledig behalen van alle doelen uit het Energieakkoord, de broeikasgasuitstoot in 2020 zal zijn gereduceerd met 23% ten opzichte van 1990. Dit komt erop neer dat de broeikasgasuitstoot tussen 1990 en 2020 naar verwachting zal zijn afgenomen van 222 megaton (Mton) naar 171 Mton. Om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis en in 2020 te komen tot 25% broeikasgasreductie ten opzichte van 1990 moet de uitstoot dalen met nog minimaal 4 Mton tot 167 Mton.

In de NEV 2016 wordt verwacht dat de doelen uit het Energieakkoord om 14% hernieuwbare energie in 2020 te bereiken en 100 PJ extra energiebesparing te realiseren nog niet gehaald worden. In de Voortgangsrapportage Energieakkoord 2016 die ik uw Kamer op 23 december 2016 heb aangeboden, geeft de voorzitter van de Borgingscommissie aan dat de Energieakkoord-partijen aanvullende afspraken hebben gemaakt waarmee de doelen binnen bereik komen. Deze afspraken zijn de afgelopen maanden nader uitgewerkt. Zo heb ik uw Kamer recent geïnformeerd over de wijze waarop de energie-intensieve industrie de afgesproken 9 PJ energiebesparing zal realiseren (Kamerstuk 30 196, nr. 544) en over het taakstellend convenant voor 10 PJ energiebesparing in de gebouwde omgeving dat ik met energieleveranciers, netbeheerders en aanbieders van besparingsproducten en -diensten heb afgesloten (Kamerstuk 30 196, nr. 546).

Met het volledig behalen van de doelen uit het Energieakkoord wordt naar verwachting ten opzichte van de NEV 2016 ruim 4 Mton extra broeikasgasreductie bereikt. Naast het volledig behalen van de doelen uit het Energieakkoord zet het kabinet in op het realiseren van het ROAD CCS-project in 2020 en op fosfaatreductie in de melkveehouderij, waarmee nog extra broeikasgasreductie kan worden gerealiseerd. Als gevolg hiervan zal Nederland 25% of meer broeikasgasreductie halen in 2020 ten opzichte van 1990.

Bij de NEV 2017, die in oktober uitkomt, zal worden bezien of we nog op koers liggen om uitvoering te geven aan het Urgenda-vonnis. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen aanvullende maatregelen getroffen worden, waarbij ook sluiting van de kolencentrale die geen bij- en meestook van duurzame biomassa gaat toepassen in beeld komt.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp