30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 544 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2017

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft mijn brief over de uitvoeringsagenda Energieakkoord (Kamerstuk 30 196, nr. 542) controversieel verklaard en verzocht om het uitgewerkte energiebesparingsplan van de industrie, de doorrekening van ECN en een appreciatie van de borgingscommissie Energieakkoord of het plan afdoende is om de doelstellingen te halen. Hierbij geef ik invulling aan dit verzoek.

Met mijn brief over de uitvoeringsagenda van het Energieakkoord heb ik uw Kamer geïnformeerd over het alternatieve voorstel van de industrie voor het realiseren van 9 PJ additionele finale energiebesparing, dat tot stand is gekomen onder leiding van de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord als onafhankelijke procesbegeleider. In de brief heb ik aangegeven dat dit voorstel positief is beoordeeld door ECN, waarbij ECN vermeldt dat met een voorspoedige implementatie en uitvoering van het voorstel kan worden voldaan aan de 9 PJ. De voorzitter van de Borgingscommissie heeft geconcludeerd dat hij er vertrouwen in heeft dat met het alternatieve voorstel de beoogde 9 PJ energiebesparing kan worden gerealiseerd. De beoordelingen van ECN en van de voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord zijn bijgevoegd1.

Inmiddels is het alternatieve voorstel van de industrie uitgewerkt in de vorm van een addendum op de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE-convenant). Het addendum is bijgevoegd2 bij deze brief en reeds ondertekend door VNO-NCW en de betrokken brancheverenigingen. Door middel van dit addendum krijgen de deelnemers aan het MEE-convenant voor 15 mei a.s. een individuele besparingsopgave opgelegd. Aan de individuele bedrijven wordt uiterlijk 15 mei gevraagd om voor 16 juni 2017 hun individuele besparingsopgave en hun deelname aan het MEE-convenant te bevestigen. De algemene maatregel van bestuur die ik heb voorbereid, blijft als alternatief beschikbaar indien de uitvoering en de voortgang van het addendum achterblijven.

De Staatssecretaris van Financiën en ik zijn voornemens om het addendum voor 15 mei a.s. te ondertekenen. Tegelijkertijd zullen de betrokken brancheverenigingen hun achterban informeren over de besparingsopgave die hen voor 15 mei zal toekomen. Hiermee liggen we op koers om ook dit onderdeel van het Energieakkoord te realiseren. In dit licht geef ik uw Kamer in overweging om de controversieelverklaring van mijn brief over de uitvoeringsagenda Energieakkoord op te heffen, opdat het kabinet en de andere Energieakkoordpartijen onverkort kunnen doorgaan met het realiseren van de doelen uit het Energieakkoord.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven