32 500 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011

Nr. 156 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 2010

Hierbij stuur ik u mijn reactie op de brief van vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 1 december jl. waarin mij is verzocht naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van een drietal in 2009 aangenomen moties van het voormalig lid Polderman.

Tevens treft u mijn reactie aan op de vraag in een tweede brief van de vaste commissie van 1 december jl. naar de stand van zaken inzake de subsidieregeling aanschaf weegschalen aan boord van visserijvoertuigen (uw kenmerk 32 500 XIII, nr. 139/2010D48759).

Motie Polderman 29 675, nr. 54

verzoekt de regering conform de aanbeveling uit de Natuurbalans 2008 zo spoedig mogelijk te gaan werken aan de borging van de diverse planologische claims, door toe te werken naar een Rijksbestemmingsplan Noordzee.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, die primair verantwoordelijk is voor dit dossier, laat momenteel een verkenning uitvoeren naar de mogelijke voor- en nadelen van een rijksbestemmingsplan voor de Noordzee op de langere termijn. Hij zal uw Kamer hierover volgend jaar informeren.

Motie Polderman 21 501, nr. 392

verzoekt de regering onder het gemeenschappelijk visserijbeleid vormen van samenwerking aan te gaan met derde landen die gebaseerd zijn op volledig duurzame bevissing waarmee de lokale bevolking, de lokale economie en de ecologie overtuigend gediend zijn.

In de brief van 8 juli jl. (kamerstuk 21 501-32, nr. 406) is aangegeven op welke wijze het kabinet invulling zal geven aan deze motie. De stellingname in deze brief is voor mij de leidraad voor mijn inzet bij de aanstaande discussies over de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. De Europese Commissie zal naar verwachting in mei haar voorstellen presenteren.

Motie Polderman 32 123 XIV, nr. 49

verzoekt de regering haar subsidiebeleid zodanig in te richten dat subsidies aan de visserijsector enkel nog ten goede komen aan innovaties die bijdragen aan een duurzame visserij.

Per brief van 15 april 2010 is de Kamer geïnformeerd over de wijze waarop de Regering uitvoering aan deze motie heeft gegeven.

Subsidieregeling weegschalen aan boord van vissersschepen

Wat betreft het verzoek van de vaste commissie inzake de stand van zaken met betrekking tot de subsidieregeling voor de aanschaf van weegschalen aan boord van visserijvoertuigen, kan ik u het volgende meedelen.

De Europese Raad heeft 20 november 2009 een nieuwe controleverordening aangenomen. Deze verordening moet garanderen dat de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid worden nageleefd. Een gedeelte van de verordening is op 1 januari 2010 in werking getreden. Voordat de resterende onderdelen geëffectueerd kunnen worden, moet de Europese Commissie allereerst de noodzakelijke uitvoeringsbepalingen vaststellen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit per 1 januari 2011 zou gebeuren. Dit proces heeft echter vertraging opgelopen en de Europese Commissie verwacht dat vaststelling niet eerder dan eind maart 2011 zal kunnen plaatsvinden. Het gevolg hiervan is dat in dit stadium nog geen helderheid bestaat over de invulling van een aantal onderdelen, zoals de weegverplichting bij aanlanding en de eventuele mogelijkheid om vis aan boord van vaartuigen te wegen. In verband hiermee is de in het vooruitzicht gestelde subsidieregeling voor aanschaf van weegapparatuur die op zee gebruikt kan worden aangehouden totdat er meer duidelijkheid bestaat over de invulling van de uitvoeringsvoorschriften op dit punt.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven