Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200929675 nr. 54

29 675
Zee- en kustvisserij

nr. 54
MOTIE VAN HET LID POLDERMAN

Voorgesteld 29 oktober 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat:

– de ruimteclaims op de Noordzee toenemen waardoor conflicten tussen gebruikers kunnen toenemen bij uitblijven van adequate wet- en regelgeving;

– de Noordzee sinds 1990 in zijn geheel is aangewezen als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS);

– Nederland zich middels diverse internationale verdragen heeft gecommitteerd aan behoud en herstel van biodiversiteit (onder andere het VN-biodiversiteitsverdrag, 1992);

– de Natuurbalans 2008 concludeert dat er geen verbetering zichtbaar is in de gevarieerde en waardevolle natuur van de Noordzee en dat de huidige kwaliteit slechts ongeveer de helft is van die in een ongerepte, natuurlijke situatie;

– de Natuurbalans 2008 concludeert dat juist op de Noordzee ruimtelijke sturing kan bijdragen aan behoud van mariene natuur, ook in afweging met andere ruimtelijke claims;

verzoekt de regering conform de aanbeveling uit de Natuurbalans 2008 zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval in deze kabinetsperiode, te gaan werken aan de borging van de diverse planologische claims, door toe te werken naar een Rijksbestemmingsplan Noordzee,

en gaat over tot de orde van de dag.

Polderman