Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201131980 nr. 46

31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 april 2011

In de brief met kenmerk 31 980-381/2011D16611 word ik verzocht om de Kamer op korte termijn te informeren over de stand van zaken en de wijze van nakoming van de door mij tijdens de behandeling van de kabinetsreactie op het rapport «Verloren krediet» van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel (commissie De Wit) gedane toezeggingen, alsmede over de uitvoering van de aangenomen moties. Voor wat betreft de uitvoering van de motie Braakhuis c.s. (31980, nr. 34) verzoekt de Kamer mij specifiek om haar te informeren over de opzet van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de implementatie van de 27 aanbevelingen van de commissie De Wit. Ook verzoekt de Kamer mij de tien punten van het actieplan financiële sector mee te nemen in deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage. In deze brief ga ik in op deze verzoeken. Daarbij zij opgemerkt dat ik in de brief d.d. 15 maart 2011 aan de Kamer naar aanleiding van het notaoverleg reeds ben ingegaan op de door mij gedane toezeggingen tijdens dit overleg1, en de overige toezeggingen vervat zijn in de aangenomen moties. In onderstaande ga ik daarom in op de uitvoering van de aangenomen moties. In de bijgevoegde tabel zijn de moties en de follow-up die ik hier aan heb gegeven of zal geven samengevat.

Uitvoering aangenomen moties

Motie nr. 19.Gesprekken met NVB aangaan om voorstellen te bezien om spaargeld uit DGS geen risico te laten lopen door zakenbankactiviteiten.

In het debat op 7 maart jl. heb ik u voor de zomer een nadere nota over dit onderwerp toegezegd. Zoals aangegeven in het debat op 17 maart jl. zal ik in deze nota niet enkel de positie van de banken (en de NVB) meenemen, maar ook aandacht besteden aan de potentiële effecten voor andere stakeholders zoals het bedrijfsleven en consumenten.

Motie nr. 20.Actieve inzet Brussel herziening strikte geheimhoudingsplicht

Mijn ambtenaren zijn, conform de wens van de Kamer, gesprekken aangegaan in Brussel. Hierbij staat de vraag centraal hoe om te gaan met de plicht om enerzijds toezichtvertrouwelijke informatie vertrouwelijk te houden en anderzijds publieke organen de reële mogelijkheid te geven om (democratische) controle uit te kunnen oefenen. De ambtelijke diensten van de Europese Commissie hebben begrip voor dit vraagstuk en hebben aangegeven in dit licht de Europese geheimhoudingsregels nog eens te bezien. Zodra de Europese Commissie hier zelf een standpunt over heeft bepaald, zal ik de Kamer hierover informeren.

Motie nr. 22.Als uit verdiepend onderzoek van de Monitoring Commissie Code Banken blijkt dat de naleving van de beloningsbepalingen uit de Code Banken onvoldoende is en de toezichthouders niet hebben ingegrepen bij onvoldoende naleving van wet- en regelgeving, aanvullende wetgeving verkennen die DNB en de AFM verplicht vooraf en actief in te grijpen bij onwenselijk risicovol beloningsbeleid en de Tweede Kamer hierover informeren.

De Monitoring Commissie Code Banken monitort de naleving van de Code Banken, waaronder de codebepalingen die mede gericht zijn op een duurzaam beloningsbeleid. In dit verband voert ze – mede op mijn verzoek – dit jaar een verdiepend onderzoek uit naar het beloningsbeleid van banken. De toezichthouders houden intensief toezicht op de naleving van het Besluit Beheerst Beloningsbeleid door de financiële sector. Daarbij onderzoekt DNB in hoeverre het beloningsbeleid van financiële instellingen voldoet aan de Regeling Beheerst Beloningsbeleid 2011 van DNB. Uiterlijk september 2011 zal DNB haar bevindingen op basis van dit onderzoek op geaggregeerde wijze publiceren. Tevens zal DNB dit jaar- evenals in 2009 – een kwantitatief beloningsonderzoek uitvoeren. Overeenkomstig de motie zal ik mede aan de hand van deze onderzoeken bezien of de betreffende aanvullende wetgeving noodzakelijk is.

Motie nr. 24.Passende maatregelen regering zodat banken de Code Banken kunnen aanvullen overeenkomstig de aanbevelingen van de commissie De Wit en de Kamer voor september 2011 informeren over de implementatie van deze maatregelen.

Ik heb de motie, en het belang dat de Kamer hieraan hecht, expliciet onder de aandacht van de banken gebracht en zal dit nauwgezet volgen. Ik zal de Kamer hierover – overeenkomstig de motie – voor september 2011 berichten.

Motie nr. 25.Vóór 1 mei 2011 met concrete voorstellen te komen ter invulling van duurzaam aandeelhouderschap, bijvoorbeeld in de vorm van een loyaliteitsdividend en/of verzwaard stemrecht.

De minister van V&J zal voor 1 mei 2011 in een brief uitgebreid ingaan op lange termijn aandeelhouderschap, mede naar aanleiding van de motie van de leden Van Geel, Hamer en Slob2 en de motie van de leden Blanksma-van den Heuvel en Slob3. Momenteel wordt gewerkt aan deze brief.

Motie nr. 26.Voorbereiding wetgeving om bepalingen uit de Code Banken indien mogelijk op zeer korte termijn wettelijk te kunnen verankeren als uit de rapportage van de monitoring commissie blijkt dat onvoldoende is voldaan aan aanbeveling 2 van de commissie De Wit.

Ik zal inderdaad voorbereidingen treffen om op korte termijn tot wetgeving te kunnen overgaan, uiteraard voor zover lopende wetgevingstrajecten het toelaten. Ik zal ook vol inzetten op de implementatie van richtlijnen en nationale initiatieven.

Motie nr. 27.Jaarlijkse rapportage door CPB en DNB gezamenlijk.

In het debat op 17 maart jl. heb ik de Kamer reeds aangegeven dat ik, indien deze motie zou worden aangenomen, het verzoek om een gezamenlijke rapportage aan het onafhankelijke CPB en DNB zou overbrengen. Dit is onlangs gebeurd per brief. Hierin wordt het CPB en DNB gevraagd om een brief terug te sturen die met de Kamer kan worden gedeeld, en wordt hen verzocht aan te geven of en op welke wijze invulling kan worden gegeven aan deze breed door de Kamer gedeelde wens voor een gezamenlijke rapportage.

Motie nr. 28.Zorgen dat nummerportabiliteit zo snel mogelijk wordt ingevoerd en de Kamer voor het zomerreces informeren over de stappen die hiertoe worden genomen.

In het Europese gremium voor betalingsverkeer, de Payments Committee, van 31 maart jl. is nummerportabiliteit door Nederland reeds onder de aandacht gebracht. Ik zal de Kamer uiterlijk voor het zomerreces informeren over de stand van zaken op het terrein van nummerportabiliteit en de Overstapservice. Ik zal dit doen bij het toesturen van de jaarrapportage van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer over 2010, die ik voor het begin van de zomer verwacht te ontvangen.

Motie nr. 30.Alle bonussen bij staatsgesteunde instellingen vanaf 2008 eenmalig tegen 100% belasten, of aftrek totale bonusbedrag in de vennootschapsbelasting weigeren.

In het plenaire debat van 17 maart jl. heeft de Kamer het kabinet verzocht een brief te sturen over de manier waarop deze motie zal worden uitgevoerd. Het kabinet is met uw Kamer van mening dat financiële ondernemingen die staatssteun ontvangen uiterst terughoudend moeten omgaan met het verstrekken van bonussen. Op dit moment werkt het kabinet daarom aan een verdere integrale en samenhangende aanpak van de bonuscultuur bij banken en bij instellingen die staatssteun ontvangen. Voor het zomerreces zal ik een brief sturen, waarin de contouren van het kabinetsbeleid, dat zich richt op de korte termijn en op de lange termijn, op dit terrein worden geschetst. In samenhang hiermee wordt in die brief ook ingegaan op de uitvoering van de motie van Van Vliet.4

Motie nr. 33.Oproep financiële instellingen om gedragscodes op te stellen

Het kabinet vindt het net als de commissie De Wit heel belangrijk dat de gehele financiële sector stappen zet om een cultuuromslag te realiseren. Aan deze motie heb ik tijdens het plenaire debat van 17 maart 2011 invulling gegeven door de financiële sector op te roepen, waar relevant, gedragscodes te formuleren. Ik heb het hierna tevens expliciet onder de aandacht gebracht bij DUFAS en de pensioenfederatie, laatstgenoemde in overleg met de minister van SZW, die verantwoordelijk is voor het toezicht op pensioenfondsen. De verzekeraars hebben onlangs hun eigen gedragscode gepresenteerd, de «governance principes». Deze code is gelijk aan het niveau van de Code Banken en is per 1 januari 2011 in werking getreden. Voor de pensioenfondsen geldt dat voor de zomer een wetsvoorstel over de governance en medezeggenschap van pensioenfondsen door de minister van SZW via internet ter consultatie wordt aangeboden. Retailfondsbeheerders zijn in Nederland al wettelijk verplicht om voor een goede fund governance te zorgen. Daarbij geldt een gedragscode, de DUFAS Principles of Fund Governance, als referentiekader voor een integere bedrijfsvoering en zorgvuldige dienstverlening van fondsbeheerders. DUFAS onderzoekt op dit moment of aanvulling van de code noodzakelijk is in het licht van huidige en komende wetgeving.

Motie nr. 34.Halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan de Kamer over de implementatie van de aanbevelingen van de commissie De Wit.

Ik zal, conform de wens van de Kamer, de Kamer halfjaarlijks rapporteren over de implementatie van de 27 aanbevelingen van de commissie De Wit. Ik zal hierbij iedere aanbeveling separaat behandelen. Daarnaast zal ik in de voortgangsrapportage in detail ingaan op elk van de tien punten van het actieplan financiële sector. Ik ben voornemens om de Kamer de eerste voortgangsrapportage in september per brief te doen toekomen, gelijktijdig met de jaarlijkse wetgevingsbrief, waarin in detail wordt ingegaan op de inhoud en planning van alle wet- en regelgeving die ik voornemens ben te treffen. Bij deze brief worden ook de wetgevingswensen van DNB en de AFM gevoegd. De voortgangsrapportage en de wetgevingsbrief zullen de Kamer een goed samenhangend beeld geven over de voortgang op het terrein van wet- en regelgeving. De tweede halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de implementatie van de aanbevelingen van de commissie De Wit en het actieplan financiële sector zal ik de Kamer in het voorjaar van 2012 doen toekomen.

Motie nr. 37.Wettelijke verankering van de koppeling van de bankierseed aan de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing van DNB.

Ik werk momenteel aan een meer formele status van de moreel-ethische verklaring uit de Code Banken. Hierover wordt thans overleg gevoerd met de Nederlandse Vereniging van Banken, DNB en de AFM. Hierbij wordt gekeken naar diverse opties, waaronder ook – in lijn met de motie – de mogelijkheid om de moreel-ethische verklaring uit de Code Banken te koppelen aan de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing van bestuurders van banken door DNB. Daarnaast wordt onder meer gekeken naar de tijdens het notaoverleg van 7 maart en het plenaire debat van 16 en 17 maart 2011 naar voren gebrachte optie van een register. Ik zal de Kamer over de uitkomst hiervan spoedig na het overleg informeren.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager

Motie n.a.v. De Wit (31 980 nr.)

Stand van zaken uitvoering

19. Gesprekken met NVB aangaan om voorstellen te bezien om spaargeld uit DGS geen risico te laten lopen door zakenbankactiviteiten

Nadere nota voor de zomer 2011.

20. Actieve inzet herziening strikte geheimhoudingsplicht

Gesprekken in Brussel aangegaan; zodra Europese Commissie standpunt heeft bepaald, wordt Kamer hierover geïnformeerd.

22. Als naleving van de beloningsbepalingen uit de Code Banken onvoldoende is en de toezichthouders niet hebben ingegrepen dan maatregelen overwegen en TK informeren.

Mede aan de hand van de onderzoeken van DNB en de Monitoring Commissie Code Banken zal worden bezien of de betreffende aanvullende wetgeving noodzakelijk is.

24. Passende maatregelen regering zodat banken Code Banken kunnen aanvullen en TK voor september 2011 informeren over de implementatie van deze maatregelen.

Motie onder de aandacht van de banken gebracht; Kamer wordt voor september 2011 nader bericht.

25. Voor 1 mei 2011 met concrete voorstellen te komen waarbij voorstellen worden gedaan om aandeelhouders langere tijd aan een vennootschap te kunnen binden.

Brief van minister van V&J voor 1 mei 2011.

26. Wetgeving alvast voorbereiden om aanbevelingen uit Code Banken indien mogelijk op zeer korte termijn wettelijk te kunnen verankeren.

Voorbereidingen om op korte termijn tot wetgeving te kunnen overgaan worden getroffen.

27. Jaarlijkse rapportage door CPB en DNB gezamenlijk

Verzoek overgebracht aan het CPB en DNB.

28. Nummerportabiliteit

Onder de aandacht gebracht in Brussel; Kamer wordt uiterlijk voor het zomerreces geïnformeerd over de stand van zaken.

30. Alle bonussen bij staatsgesteunde instellingen vanaf 2008 eenmalig tegen 100% belasten, of aftrek totale bonusbedrag in de vennootschapsbelasting weigeren

Voor zomerreces brief met contouren kabinetsbeleid

33. Oproep financiële instellingen om gedragscodes op te stellen

Invulling aan gegeven tijdens het plenaire debat van 17 maart jl.; daarna tevens expliciet onder aandacht gebracht bij DUFAS en, in overleg met minister van SZW, de pensioenfederatie.

34. Halfjaarlijkse voortgangsrapportage aan TK aanbevelingen Cie de Wit

Eerste rapportage in september, gelijktijdig met wetgevingsbrief.

37. Koppeling bankierseed aan de geschiktheids en betrouwbaarheidstoets van DNB.

Thans overleg met de NVB, DNB en de AFM. Kamer wordt spoedig na het overleg over uitkomsten geïnformeerd.


X Noot
1

Kamerstuk 31 980, nr. 38.

X Noot
2

Kamerstukken II 2008/09, 31 371, nr. 197.

X Noot
3

Kamerstukken II 2010/2011, 31 980, nr. 25.

X Noot
4

Kamerstukken II 2010/11, 31 980, nr. 30.