Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631710 nr. 50

31 710 Deltaprogramma

27 625 Waterbeleid

Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2016

Tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 1 juni j.l. heeft het CDA verzocht om vóór het AO water van 16 juni

  • 1. reactie op de brief van de Groep Spaargaren over de motie-Geurts over nader onderzoek naar sluizen in de Nieuwe Waterweg (Kamerstuk 34 000 J, nr. 14);

  • 2. reactie op het rapport «Waterkwaliteit en veehouderij – Huidige knelpunten vragen om andere oplossingen» van het Mesdagfonds;

  • 3. de Tweede Kamer te informeren welke normen waterschappen hanteren als het gaat om waterkwaliteit.

Ad 1. Hierover bent u per brief separaat geïnformeerd met als onderwerp «Reactie op brief Groep Spaargaren en NOS-bericht over verzilting» (Kamerstuk 31 710, nr. 49).

Ad 2. De reactie op het rapport «Waterkwaliteit en Veehouderij», aangeboden door het Mesdagfonds d.d. 12 april 2016, is aan uw Kamer verstuurd op 2 juni (Kamerstuk 27 625/33 037, nr. 351).

Ad 3. In mijn brief van 29 januari 2016 (Kamerstuk 27 858 en 27 625, nr. 346) heb ik u geïnformeerd over de systematiek van de doelen als het gaat om waterkwaliteit. De doelen voor de 711 oppervlaktewaterlichamen die onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn aangewezen zijn opgenomen in bijlage 1 van de stroomgebiedbeheerplannen 2016 – 2021 (Kamerstuk 31 710/27 625, nr. 45).

Om een volledig beeld van de effecten van het mestbeleid te krijgen is voor nutriënten het Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater (MNLSO) opgezet. Hiermee meten waterbeheerders in gebieden die voornamelijk door landbouwactiviteiten worden beïnvloed, veelal sloten en kanalen. Dit kunnen zowel KRW-waterlichamen zijn als «overige wateren». Voor de locaties in de KRW-waterlichamen geldt dat de waterschappen daarvoor de KRW-doelen hanteren. Voor de meetlocaties in de kleinere wateren die niet zijn aangewezen als KRW-waterlichaam, ook wel overige wateren genoemd, geldt dat daarvoor afhankelijk van de ecologische doelstelling van het water of het gebied waarop wordt afgewaterd een gebiedsgericht doel is afgeleid. De gehanteerde waarden voor de MNLSO-meetlocaties zijn beschreven in bijlage C1 van het rapport «Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater; Toestand en trends tot en met 2014» (http://kennisonline.deltares.nl/product/30776).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus