Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831568 nr. 200

31 568 Staatkundig proces Nederlandse Antillen

Nr. 200 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Ontvangen ter Griffie op 1 juni 2018.

De voordracht voor het vast te stellen Koninklijk Besluit kan niet eerder worden gedaan dan op 30 juni 2018.

Het Koninklijk Besluit is aan beide Kamers overlegd tot en met 29 juni 2018.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juni 2018

Sinds 10 oktober 2010 is de algemene maatregel van rijksbestuur Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Amvrb) van kracht. Hierin is vastgelegd dat er voor de landstaken die Curaçao en Sint Maarten op het moment van de staatkundige hervorming nog niet naar behoren konden uitvoeren, een plan van aanpak is. Voor de uitvoering van de plannen van aanpak is uitgegaan van een termijn van twee jaar. De Amvrb geeft de mogelijkheid om de regeling te verlengen met twee jaar wanneer niet alle plannen binnen de termijn afgerond zijn. Verlenging heeft eerder plaatsgevonden bij besluit van 31 juli 2012 (Stb. 2012, nr. 363) tot 10 oktober 2014, bij besluit van 14 juli 2014 (Stb. 2014, nr. 296) tot 10 oktober 2016 en bij besluit van 8 juli 2016 (Stb. 2016, nr. 296) tot 10 oktober 2018.

Door de orkanen Irma en Maria is in september 2017 op Sint Maarten grote schade aangericht. Voordat deze ramp plaatsvond bleek reeds uit de rapportages van de Voortgangscommissie Sint Maarten, met betrekking tot het Korps Politie Sint Maarten en gevangenis Pointe Blanche, dat de uitvoering van de plannen van aanpak nog niet was voltooid. Na de orkanen is door de Voortgangscommissie Sint Maarten in haar rapportages aangegeven dat door de orkanen belangrijke onderdelen van de justitieketen zwaar getroffen zijn en dat er daardoor in die periode nauwelijks sprake is geweest van het meten van de voortgang van de bestaande plannen van aanpak. Duidelijk is echter dat de uitvoering van de plannen van aanpak, voor zowel het Korps Politie Sint Maarten als gevangenis Pointe Blanche, op essentiële punten niet voor 10 oktober 2018 voltooid zal zijn. Daarom wordt de Samenwerkingsregeling opnieuw verlengd.

Ten tijde van de verlenging van deze Samenwerkingsregeling in 2016 was de verwachting van de Voortgangscommissie Curaçao dat de uitvoering van de plannen van aanpak Korps Politie Curaçao en de Bon Futuro gevangenis Curaçao op korte termijn zou zijn voltooid. Toen is ook aangekondigd dat de Samenwerkingsregeling geen werking meer voor Curaçao zal hebben op het moment dat de plannen van aanpak zijn uitgevoerd. De Voortgangscommissie Curaçao zal haar taken dan neerleggen.

In de rapportage van februari 2017 adviseerde de Voortgangscommissie Curaçao het Ministerieel Overleg te besluiten tot beëindiging van de plannen van aanpak, omdat zowel de politie als de gevangenis nagenoeg hun plannen hebben uitgevoerd. De Voortgangscommissie Curaçao gaf ook aan te menen dat de leiding in staat moet worden geacht hun organisaties verder te ontwikkelen. De conclusie van de Voortgangscommissie Curaçao was dat zowel de politie als de gevangenis aan hun verplichtingen tot opbouw van hun organisaties hebben voldaan. In een brief van 31 mei 2017 van de Voortgangscommissie Curaçao aan de Minister van BZK wordt gemeld dat, vooruitlopend op het besluit in het Ministerieel Overleg tot beëindiging, de commissie haar werkzaamheden per 1 juni 2017 heeft beëindigd. Dit betekent dat de leden vanaf genoemde datum geen werkzaamheden meer verrichten op grond van de Samenwerkingsregeling.

De Rijksministerraad heeft op vrijdag 1 juni jl. ingestemd met de verlenging van de Amvrb. Conform artikel 42, vierde lid, van de Amvrb dienen beide Kamers van de Staten-Generaal gekend te worden in ieder besluit tot beëindiging of verlenging van de Amvrb. Daarnaast dient de verlenging van het besluit uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de huidige termijn (10 augustus 2018) bekendgemaakt te worden. Het ontwerp van het koninklijk besluit dat deze verlenging regelt treft u bij dit schrijven aan1.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl