Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2016, 296Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 8 juli 2016, houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juli 2016, Secretaris-Generaal Cluster, Directie Koninkrijksrelaties, nr. 2016-0000331669;

Gelet op artikel 42, derde lid, van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De termijn van twee jaar, bedoeld in het tweede lid van artikel 42 van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten, zoals verlengd bij koninklijk besluit van 31 juli 2012 en 14 juli 2014, wordt met twee jaar verlengd.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 oktober 2016.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, het Publicatieblad van Curaçao en het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

Wassenaar, 8 juli 2016

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de achtentwintigste juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Vanaf 10 oktober 2010 is de algemene maatregel van rijksbestuur Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten van kracht. Daarin is geregeld dat in het geval dat Curaçao of Sint Maarten met ingang van de datum van de transitie van de staatkundige verhoudingen een taak niet of onvoldoende kan uitvoeren, zij een plan van aanpak voor die taak zullen vaststellen. Indien de plannen van aanpak binnen de termijn van twee jaar niet zijn uitgevoerd, biedt het besluit de mogelijkheid de termijn bij koninklijk besluit telkens met twee jaar te verlengen. Omdat de plannen van aanpak nog niet waren afgerond, heeft verlenging eerder plaatsgevonden bij besluit van 31 juli 2012 (Stb. 2012, 363) en 14 juli 2014 (Stb. 2014, 296). De werkingsduur van de Samenwerkingsregeling was daarmee verlengd tot 10 oktober 2016.

Stand van zaken Sint Maarten

De Voortgangscommissie Sint Maarten heeft de verwachting uitgesproken dat de uitvoering van de plannen van aanpak Korps Politie Sint Maarten en gevangenis Pointe Blanche op essentiële punten niet voltooid zal zijn voor 10 oktober 2016. Sint Maarten heeft aangegeven het belang en de urgentie van de voltooiing van de resterende plannen van aanpak te onderschrijven. Er is dan ook overeenstemming over de verlenging van de algemene maatregel van rijksbestuur. Op uitvoeringsniveau heeft een conferentie plaatsgevonden waarbij door de lokale en de Nederlandse diensten een gezamenlijke analyse is geformuleerd met mogelijke oplossingen en een rudimentair tijdpad. Er is daarmee een constructief begin gemaakt met het ombuigen van de omstandigheden in positieve zin. Het is van belang dat er wordt doorgepakt en (politieke) besluiten worden genomen die de juiste randvoorwaarden creëren. Hiertoe blijven Sint Maarten en Nederland in overleg.

Stand van zaken Curaçao

De Voortgangscommissie Curaçao heeft de verwachting uitgesproken dat de uitvoering van de plannen van aanpak Korps Politie Curaçao en Bon Futuro gevangenis Curaçao binnen de nu geldende periode (tot 10 oktober 2016) zullen zijn voltooid. Echter, ten tijde van publicatie van onderhavig besluit (dat wil zeggen ten minste twee maanden voor de datum van inwerkingtreding, dus uiterlijk 10 augustus 2016) is de uitvoering nog niet geheel voltooid. Op het moment dat alle plannen van aanpak van Curaçao zijn uitgevoerd, ligt het in de rede dat de leden van de Voortgangscommissie Curaçao zullen verzoeken te worden ontheven uit hun functie. Indien de plannen van aanpak zijn uitgevoerd, zijn daarmee de taken van de voortgangscommissie immers voltooid. De Samenwerkingsregeling heeft vanaf dat moment geen werking meer voor Curaçao.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok