Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2014, 296Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 14 juli 2014, houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2014, nr. 2014-0000345103, Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Directie Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 42, derde lid, van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten,

Hebben goedgevonden en verstaan;

ARTIKEL I

De termijn van twee jaar, bedoeld in het tweede lid van artikel 42 van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten, zoals verlengd bij koninklijk besluit van 31 juli 2012, wordt met twee jaar verlengd.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 oktober 2014.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad, het Publicatieblad van Curaçao en het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 juli 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de negenentwintigste juli 2014

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

NOTA VAN TOELICHTING

Vanaf 10 oktober 2010 is de Algemene Maatregel van Rijksbestuur Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten (de samenwerkingsregeling) van kracht. Indien de plannen van aanpak binnen de termijn van twee jaar niet zijn uitgevoerd, biedt de Samenwerkingsregeling de mogelijkheid de termijn bij koninklijk besluit telkens met twee jaar te verlengen. Verlenging heeft eerder plaatsgevonden bij besluit van 31 juli 2012 (Stb. 2012, 363). Omdat verscheidene plannen van aanpak een langere doorlooptijd hebben dan vier jaar is tijdens de gevoerde ministeriële overleggen met de ministers-presidenten van Curaçao en van Sint Maarten besproken dat de Samenwerkingsregeling met twee jaar wordt verlengd tot 10 oktober 2016.

De Voortgangscommissie Curaçao heeft de verwachting uitgesproken dat het plan van aanpak van het Korps Politie binnen de nu geldende periode (tot 10 oktober 2014) zal zijn afgerond, in tegenstelling tot het plan van aanpak voor de gevangenis. De Voortgangscommissie Sint Maarten gaat ervan uit dat drie van de vijf thans in uitvoering zijnde plannen van aanpak binnen de huidige termijn zullen zijn afgerond, maar dat afronding van de plannen voor politie en gevangenis meer tijd zal vergen. Dit betekent dat in de nieuwe periode van verlenging (tot 10 oktober 2016) geen zeven, maar waarschijnlijk maximaal drie of vier plannen van aanpak uitgevoerd zullen worden. Dit zal ten goede komen aan de focus van de uitvoering van de plannen van aanpak en van de ministeriële overleggen. Hoewel met dit koninklijk besluit de Samenwerkingsregeling zal gelden tot 10 oktober 2016, streven de landen naar afronding van de resterende plannen van aanpak zoveel eerder als mogelijk.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk