Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2012, 363Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 31 juli 2012, houdende verlenging van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juli 2012, nr. 2012-0000402549, Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Directie Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 42, derde lid, van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De termijn van twee jaar, bedoeld in het tweede lid van artikel 42 van de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten wordt met twee jaar verlengd.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 oktober 2012.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad en in het Publicatieblad van Curaçao zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 31 juli 2012

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies

Uitgegeven de tiende augustus 2012

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

NOTA VAN TOELICHTING

Vanaf 10 oktober 2010 is de Algemene Maatregel van Rijksbestuur Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten van kracht.

Het besluit wordt in beginsel twee jaar na de inwerkingtreding bij Koninklijk Besluit ingetrokken.

Indien de plannen van aanpak binnen de termijn van twee jaar niet zijn uitgevoerd, biedt de Algemene maatregel de mogelijkheid de termijn bij Koninklijk Besluit met twee jaar te verlengen.

Omdat verscheidende plannen van aanpak, met name op Curaçao, een langere doorlooptijd hebben dan twee jaar en voorts naar verwachting op Curaçao en Sint Maarten ook andere plannen van aanpak op de datum waarop de algemene maatregel zou worden ingetrokken, niet zullen zijn afgerond is tijdens de gevoerde Ministeriële Overleggen met de Ministers-presidenten van Curaçao en van Sint Maarten afgesproken dat de Samenwerkingsregeling met twee jaar wordt verlengd, de facto tot 10 oktober 2014.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies