31 125 Defensie Industrie Strategie

Nr. 94 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2018

Hierbij ontvangt u de halfjaarlijkse voortgangsrapportage IT. In deze rapportage informeer ik u over de stand van zaken van de vernieuwing van de IT voor zover die is gewijzigd ten opzichte van de vorige rapportage van 1 juni 2018 (Kamerstuk 31 125, nr. 83) en de brief van 19 oktober jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 91). Zoals aangekondigd in mijn brief van 15 november jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 93) zal met ingang van volgend jaar de rapportage op een andere manier plaatsvinden.

IT-vernieuwing

De vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie is dringend noodzakelijk.

Om op korte termijn de continuïteit van de IT te kunnen waarborgen zijn sinds 2014 maatregelen genomen. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat de continuïteit van de IT dienstverlening zonder aanvullende maatregelen gegarandeerd is tot in de periode 2020–2022. Verder is de vernieuwing van de IT-infrastructuur noodzakelijk om voorbereid te zijn op nieuwe dreigingen en om de plannen zoals informatiegestuurd op te treden mogelijk te maken. Defensie kan deze vernieuwing alleen samen met de markt realiseren en wil daartoe een langjarige samenwerking aangaan. Hiertoe is het programma Grensverleggende IT (GrIT) in 2016 gestart.

Product

De aanbesteding van de nieuwe IT-infrastructuur nadert het eindstadium. Op 19 oktober jl. liet ik u weten (Kamerstuk 31 125, nr. 91) dat één consortium zich heeft teruggetrokken en dat ik heb besloten om de aanbesteding met één partij voort te zetten. Kortheidshalve verwijs ik u naar deze brief.

Tijd

Nu de technische dialoog is voltooid wordt gewerkt aan de afronding van de aanbestedingsdocumenten en de voorbereiding van de inschrijvingsfase. Hierna volgt de contract- en gunningsfase. Begin december zal ik het Bureau ICT Toetsing (BIT) formeel verzoeken een onderzoek uit te voeren naar de wijze waarop de aanbevelingen uit eerdere BIT-adviezen zijn verwerkt. Naar verwachting zal deze toets begin 2019 plaatsvinden.

De aanbesteding is nu gericht op de financiële vertaling van het technisch ontwerp en het uitwerken van de samenwerkingsovereenkomst waarin de door mij toegezegde opvolging van de BIT-adviezen zijn verwerkt.

Na gunning wordt de nieuwe IT-infrastructuur stapsgewijs gerealiseerd. Hiertoe wordt samen met het consortium een fijnmazige planning gemaakt. Deze voorziet in kleine, concrete en meetbare werkpakketten waaraan betaalmomenten zijn gekoppeld. Deze planning wordt mede gebaseerd op de migratie van de bestaande applicaties naar de nieuwe IT-infrastructuur. De rationalisatie van de bestaande applicaties wordt, conform planning, voor het eind van dit jaar voltooid. Het consortium waarmee Defensie in dialoog is, zal vervolgens de technische staat, samenhang en complexiteit van de te migreren applicaties onderzoeken. Hiermee zal de migratieplanning worden gefinaliseerd.

Een belangrijke mijlpaal is de oplevering van de nieuwe datacenters. De start van de bouw is zo snel mogelijk na de gunning voorzien. Daartoe laat ik de grond nu al bouwrijp maken en start ik de aanvraag van de benodigde vergunningen. Daarbij worden geen onomkeerbare stappen gezet.

Financiën

Op dit moment werkt Defensie aan verdere uitwerking van de kosten van de vernieuwing van de IT-infrastructuur op basis van het aangeleverde technisch ontwerp. Pas na het voltooien van de dialoog kan op basis van de definitieve offerte van de marktpartij de definitieve business case worden opgemaakt. Zolang geen besluit genomen is op basis van de definitieve business case, die ik voorafgaand aan besluitvorming met u zal delen conform mijn toezegging van 13 juni jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 89), gaat Defensie geen onomkeerbare omvangrijke verplichtingen aan. In de brief van 19 oktober jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 91.) heb ik u laten weten dat indien in het vervolgtraject blijkt dat de gevraagde oplossing niet binnen het beschikbare budget kan worden gerealiseerd, Defensie tot het moment van definitieve gunning nog eenzijdig kan besluiten eisen aan te passen of, in het uiterste geval, de aanbesteding te stoppen. Op 1 juni jl. heb ik u commercieel vertrouwelijk geïnformeerd over de reservering voor de vernieuwing van de IT.

Organisatie

De reorganisatie JIVC kent verschillende fases in de periode tot 2023, wanneer GrIT volledig operationeel moet zijn. De eerste fase betreft de samenvoeging van de twee IT-uitvoeringsorganisaties van de Defensie Materieel Organisatie (DMO), het Joint InformatievoorzieningsCommando (JIVC) en het agentschap Operations (OPS) tot één IT-bedrijf met ingang van 1 januari 2019. Daarbij wordt het agentschap OPS per 31 december 2018 opgeheven. Hierover is overeenstemming bereikt met de centrales.

In het programma GrIT is rekening gehouden met dubbele beheerlasten, omdat tot en met 2023 delen van de huidige IT en de nieuwe IT naast elkaar bestaan. Om deze reden wordt naast het huidige JIVC een nieuwe Uitvoerende Regie en Beheer Organisatie (URBO) GrIT ingericht. Over dit reorganisatieplan is nog geen overeenstemming bereikt met de bonden. Alle overleggen zijn op dit moment opgeschort. Vanwege het belang van de start van de vernieuwing van onze IT, onderzoek ik nu de mogelijkheden om toch invulling te kunnen geven aan URBO.

De regie-organisatie is vooruitlopend op de definitieve organisatie projectmatig ingevuld. JIVC heeft in samenwerking met Deloitte een strategisch personeel plan ontwikkeld, waarmee inzicht is ontstaan in de huidige en de gewenste competenties van het personeel. Door deze ontwikkelaanpak zullen de JIVC-medewerkers ook in de toekomst een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het opbouwen en beheren van de IT-infrastructuur van Defensie.

Internet op de legering

In het Wetgevingsoverleg Personeel van 12 november jl. vroeg u mij naar de voortgang van de verbetering van het internet op de legering (IODL) (Kamerstuk 35 000 X, nr. 40). Deze verbetering loopt voor op de planning. De vervanging van apparatuur in de gebouwen op 40 locaties is deze maand gereed in plaats van begin 2019.

Daarmee zijn alle locaties met legering uitgerust met vernieuwde apparatuur. Ook de bandbreedte van de toegang tot internet is vergroot van 5GB/s naar 10GB/s. Daarmee wordt nu voor de gebruikers via het NAFIN-netwerk per aangesloten device 5 MB/s bandbreedte gegarandeerd. Defensie biedt hiermee medewerkers op de legering de mogelijkheden om gebruik te maken van video en toepassingen als mail, web en filesharing. Defensie werkt aan een plan om de bandbreedte verder op te hogen.

Om de kwaliteit van de dienstverlening overal te kunnen garanderen, worden de laatste gebouwen op glasvezel aangesloten. De werkzaamheden daartoe worden op dit moment in Schaarsbergen uitgevoerd. Daarna volgen nog zes locaties waarmee alle locaties met internet op de legering voorzien zijn van glasvezelbekabeling. Deze zijn eind 2019 gereed. Deze verglazing wordt in samenwerking met marktpartijen uitgevoerd. Om vooruitlopend op de verglazing al verbeteringen aan te brengen wordt er getest of tijdelijke oplossingen, zoals radioverbindingen, kunnen worden ingezet.

Naast de werkzaamheden aan IODL wordt door JIVC ook gewerkt aan het verbeteren van de dekking voor mobiele telefoons op een aantal defensielocaties. Hiermee wordt de dekking van mobiel internet op de locaties Vliegbasis Leeuwarden, Logistiek Centrum Woensdrecht en Vredepeel in het eerste kwartaal van 2019 verbeterd.

Tot slot

Vernieuwing van de IT is dringend noodzakelijk voor Defensie. Een hoogwaardige IT is broodnodig voor Defensie, voor het werk van vandaag en om plannen uit de Defensienota te kunnen realiseren. Defensie is constant bezig de risico’s te analyseren en te mitigeren waar mogelijk. Zoals toegezegd in mijn brief van 15 november jl., zal ik u over deze vernieuwing blijven informeren in de begroting, het jaarverslag en het Defensie Projecten Overzicht.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser

Naar boven